Grad Visoko

Zaštita okoliša

Obzirom da je zaštita okoliša postala univerzalan problem, u prethodnom periodu su na području općine Visoko preduzimane organizirane mjere na zaštiti okoliša.

 

Nužno je posebno pažnju usmjeriti na:

 - zaštitu otvorenih i podzemnih vodnih tokova i način odstranjenja upotrijebljenih voda iz

  domaćinstva i industrije,

- odstranjenje krutih otpadaka, otpadaka od industrije i iz stambenih naselja,

- zaštitu vazduha i smanjenje zagađenosti gradske atmosfere iz domaćinstava, industrijskih

  pogona,  centralnih kotlovnica, saobraćaja i ostalih zagađivača,

- zaštitu od buke,

- zaštitu od komunalne buke i vibracije,

- proširenje, zaštitu, uljepšavanje i očuvanje zelenih površina,

- higijenske i druge uvjete na području javnih gradskih objekata.

 

Kada je riječ o zaštiti okoline predviđene su dugoročne aktivnosti koje se odnose na: gasifikaciju općine, pokretanje inicijative za rješavanje problema odsumporavanja dimnih plinova TE Kakanj, izgradnju regionalnog kolektora i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,  organiziranje odvlačenja čvrstih otpadaka iz vangradskih mjesnih zajednica, čišćenje obala i korita rijeka od čvrstih otpadaka, postavljanje kontejnera za reciklažno odvajanje otpadaka, klasifikaciju zemljišta, rekultivaciju površinskog kopa IGM u Bradvama i sanaciju neuslovne deponije u Očazima, proglašenje šuma koje gravitiraju TE Kakanj zaštitnim šumama i usaglašavanje šumsko-privredne osnove sa Prostornim planom općine.

Organizirani sistem prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na teritoriji općine Visoko se sastoji od kanalizacionog sistema sa glavnim i sekundarnim kolektorima i opslužuje u prosjeku 75 %  gradske populacije. Ukupna dužina postojećih glavnih vodova sa kanalizacionom mrežom iznosi oko 19 km. Upravljačku ulogu nad ovim aktivnostima ima JKP ''Visočica'' Visoko.

 

Izvod iz Prostornog plana Općine Visoko