Grad Visoko

Biografija Načelnice Općine

Babić (Muhameda) Amra, rođena 16.02.1969. godine u Visokom. Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Samostalni računovođa, ovlašteni revizor i sudski vještak finansijske struke.

U toku radnog vijeka radila u privredi, bankarstvu, osiguranju. Bila općinski vijećnik općine Visoko u dva mandata 2004. godine i 2008. godine. Obavljala dužnost ministrice finansija u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Na dužnosti gradonačelnice Grada Visoko od 14.11.2012. godine.