Grad Visoko

JKP "Visoko" d.o.o. Visoko

SJEDIŠTE:     Naselje luke 16, 71 300 Visoko

TEL:               +387 32 738 600

E-MAIL:           jkpvisocicavi@bih.net.ba

DIREKTOR:     dr.sciHasan Prelić

 Cjenovnik usluga

O PREDUZEĆU:

Posebno Komunalno preduzeće u Visokom, koje se bavilo održavanjem gradskog vodovoda i kanalizacije, čišćenjem i pranjem gradskih ulica, prikupljanjem, odvozom i deponovanjem smeća i  održavanjem gradske deponije, formirano je 01.03.1963. godine.

Preduzeće je nastalo 1990. godine statusnom promjenom – podjelom JKP „Visočica“ Visoko p.o., a 2006. godine  od istog vrši promjenu oblika preduzeća iz JKP „Visočica“ Visoko p. o. u  JKP „Visočica“ d.o.o Visoko.

Osnovna djelatnost preduzeća je uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti, a rad preduzeća  oraganiziran je u pet radnih jedinica:

Radna jedinica 1 - Vodovod i kanalizacija

Radna jedinica 2 - Sakupljanje, prijevoz i deponovanje smeća

Radna jedinica 3 - Gradska čištoća

Radna jedinica 4 – Usluge

Radna jedinica 5 – Opšti poslovi