Grad Visoko

Općinsko pravobranilaštvo Informacije o općinskom pravobranilaštvu

Općinski pravobranilac: Melina Hodžić – Travančić

Tel: 032/732-513

e-mail: pravobranilac@visoko.gov.ba

 

Pravobranilaštvo je poseban samostalan općinski organ, koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine u skladu sa Ustavom, federalnim i kantonalnim zakonima, te drugim propisima i općim aktima.

Općinsko pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i njenih organa i tijela koja nemaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju se iz budžeta općine.

Pravobranilaštvo, pored vršenja poslova određenih zakonom, zastupa općinu pred stranim sudovima, arbitražama i drugim stranim državnim organima i organizacijama ako načelnik općine drugačije ne odluči.

Funkciju općinskog pravobranioca vrši općinski pravobranilac i njegov zamjenik.