Općina Visoko

Općinska administracija

Javna uprava ima značajnu ulogu u svakodnevnom životu  građana, te utiče na kvalitetu života i ostvarivanje velikog broja temeljnih prava.

U Općini Visoko kao jedinici lokalne samouprave organizirana je predstavnička i izvršna vlast. Nositelj izvršne vlasti u Visokom je Općinska načelnica  koja  ima šest  pomoćnika koji pružaju podršku načelnici pri donošenju različitih odluka.

Načelnica rukovodi općinskom administracijom i  provodi općinsku politiku i izvršavanje općinskih propisa, te obavljanje poslova koje na Općinu prenesu kantonalna i federalna vlast.

Predstavničko tijelo Visokog je Općinsko  vijeće koje ima ukupno 25 vijećnika koji zastupaju interese svih građana grada.

U donošenje odluka od lokalnog značenja uključeni su i građeni putem mjesnih zajednica. U Općini Visoko  formirano je ukupno  26 mjesnih zajednica.

 

Opcina Visoko -20-small

Zgrada Općine Visoko

 

Opcina 3a -small

Šalter sala Općine Visoko