Općina Visoko

Općinsko vijeće Spisak vijećnika, komisija i kolegija

OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO

 saziv 2016 – 2020. godina

 

NEZAVISNA LISTA ZA OPĆINU VISOKO     6.101 (29,21%)

 
1.Izet Smajević 2.484 (40,71%) 
2.Aida Zerdo                        2.097 (34,37%)
3.Kemal Kardaš                    1.676 (27,47%)
4.Bajro Fejzić                       1.655 (27,13%)
5.Edin Džafić                       1.629 (26,70%)
6.Elvir Špiodić                      1.563 (25,62%)
7.Akif Ohran                        1.291 (21,16%)
8.Salih Purišević                   1.272 (20,85%)
   
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE     5.347 (25,60%)  
1.Mirela Mateša Bukva              996 (18,63%)
2.Mirza Omanović                    970 (18,14%)
3.Zlatko Handžić                     931 (17,41%)
4.Zijada Smailagić                   911 (17,04%)
5.Edin Lopo                            803 (15,02%)
6.Emina Jusić                         777 (14,53%)
7.Emir Džafić                        
   
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI 2.594 (12,42%)  
1.Elvedin Šabanović                     774 (29,84%)
2.Dario Pekić                              591 (22,78%)
3.Mirza Bukić                              578 (22,28%)
   

SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ --- 1.807 (8,65%)

 
1.Vahid Ramić                              501 (27,73%)
2.Melina Halilović                          451 (24,96%)
   

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH  1.744 (8,35%)

 
1.Dejan Šćepanović                        878 (50,34%)
2.Nedžla Greda                              457 (26,20%)
   
BPS – SEFER HALILOVIĆ                               1.127 (5,40%)  

1.Mirnes Fatić                             

  347 (30,79%)
   

NAŠA STRANKA                                                 875 (4,19%)

 

1.Nermina Vehabović-Rudež             

 270 (30,86%)
   

DEMOKRATSKA FRONTA                                 634 (3,04%)

 

1.Nedžad Mehmedagić                     

 142 (22,40%)
   

 

 

 

KLUBOVI VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU VISOKO

(saziv 2016 – 2020. godina)

 

KLUB NEZAVISNE LISTE ZA OPĆINU VISOKO (NL)

 1. Izet Smajević
 2. Aida Zerdo
 3. Kemal Kardaš
 4. Bajro Fejzić
 5. Elvir Špiodić

 

 

KLUB STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE (SDA)

 1. Mirza Omanović
 2. Mirela Mateša Bukva
 3. Zlatko Handžić
 4. Zijada Smailagić 
 5. Edin Lopo
 6. Emina Jusić
 7. Emir Džafić

 


KLUB STRANKE DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI (ASDA)         
          

 1.       Dario Pekić                                     
 2.       Akif Ohran                                        

KLUB SAVEZA ZA BOLJU BUDUĆNOST (SBB)

 1.       Melina Halilović                                   
 2.       Vahid Ramić                            

KLUB BOSANSKOHERCEGOVAČKE PATRIOTSKE STRANKE (BPS)

 1.       Mirnes Fatić                    
 2.       Salih Purišević                               

KLUB DEMOKRATSKE FRONTE (DF)

 1.       Nedžad Mehmedagić
 2.       Edin Džafić      

NAŠA STRANKA

 1. Nermina Vehabović - Rudež

 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH (SDP)

 1. Dejan Šćepanović

SAMOSTALNI VIJEČNICI

 1. Elvedin Šabanović
 2. Mirza Bukić
 3. Adnan Tajić 

 

 

Kolegij vijeća

STALNA RADNA TIJELA (KOMISIJE)

OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

saziv 2016 – 2020. godina

 

 

Komisija za statut i propise iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Mirza Bukić, predsjednik
 2. Salih Purišević, zamjenik predsjednika,
 3. Aida Zerdo, član
 4. Izet Smajević, član

           

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika, imenovani:

 1. Emina Ihtijarević, član
 2. Šećo Nermin, član
 3. Nevzeta Begić, član

 

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Izet Smajević, predsjednik
 2. Elvedin Šabanović, zamjenik predsjednika
 3. Nermina Vehabović – Rudež, član
 4. Nedžad Mehmedagić, član
 5. Elvir Špiodić, član

 

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Salih Purišević, predsjednik
 2. Edin Lopo, zamjenik predsjednika
 3. Mirela Mateša Bukva, član
 4. Zlatko Handžić, član
 5. Mirza Omanović, član

 

Komisija za društvene djelatnosti iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Mirnes Fatić, predsjednik
 2. Aida Zerdo, zamjenica predsjednika
 3. Dejan Šćepanović, član
 4. Elvedin Šabanović, član
 5. Melina Halilović, član

 

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Adnan Tajić, predsjednik
 2. Melina Halilović, zamjenica predsjednice
 3. Edin Džafić, član
 4. Kemal Kardaš, član

 

Iz reda nevladinog sektora i omladinskih organizacija, imenovani:

 1. Rejhana Numanović, član
 2. Selma Suljić, član
 3. Lamija Čehajić, član

 

Komisija za izbor i imenovanja iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Bajro Fejzić, predsjednik
 2. Adnan Tajić, zamjenik predsjednika
 3. Mirnes Fatić, član
 4. Akif Ohran, član
 5. Mirza Bukić, član

 

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Vahid Ramić, predsjednik
 2. Elvir Špiodić, zamjenik predsjednika
 3. Bajro Fejzić, član
 4. Dario Pekić, član

 

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika, imenovani:

 1. Jasmin Omanović, član
 2. Čišija Edin, član
 3. Kecan Jasmina, član

 

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Kemal Kardaš, predsjednik
 2. Nermina Vehabović - Rudež, zamjenica predsjednika
 3. Akif Ohran, član
 4. Emina Jusić, član
 5. Zijada Smailagić, član

 

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Edin Džafić, predsjednik
 2. Mirza Omanović, zamjenik predsjednika
 3. Mirela Mateša Bukva, član
 4. Kemal Kardaš, član

 

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika, imenovani:

 1. Emir Osmanbašić, član
 2. Mirsad Alibegović, član
 3. Mahir Valjevac, član

 

Etička komisija iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Edin Lopo, predsjednik

 

Iz reda nevladinih organizacija, sredstava javnog informisanja i uglednih građana imenovani:

 1. Amra Lepić, zamjenica predsjednika
 2. Adi Pašalić, član
 3. Mirsad Alibegović, član
 4. Amer Hindija, član

 

 

 

 

KOLEGIJ OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

saziv 2016 – 2020. godina

Bajro Fejzić, predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko.

Vahid Ramić, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko.

 Izet Smajević, predsjednik Kluba vijećnika Nezavisne liste za Općinu Visoko,

-       Aida Zerdo, zamjenica predsjednika Kluba.

Mirza Omanović, predsjednik Kluba Vijećnika Stranke demokratske akcije,

-       Mirela Mateša Bukva, zamjenica predsjednika Kluba.

Dario Pekić, predsjednik Kluba vijećina Stranke demokratske aktivnosti,

-      Akif Ohran, zamjenik predsjednika Kluba.

Melina Halilović, predsjednica Kluba vijećnika Saveza za bolju budućnost,

-       Vahid Ramić, zamjenik predsjednice Kluba.

Mirnes Fatić, predsjednik Kluba vijećnika Bosanskohercegovačke patriotske stranke,

-       Salih Purišević, zamjenik predsjednika Kluba.

Nedžad Mehmedagić, predsjednik Kluba vijećnika Demokratske fronte,

-       Edin Džafić, zamjenik predsjednika Kluba.

Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko.