Grad Visoko

04.08.2020

Započeli radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora u naselju Plješevica u MZ Buci

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko, u skladu sa upućenim prioritetnim zahtjevom MZ Buci za izgradnju kanalizacionog kolektora u naselju Plješevica, raspisala je Javni poziv za odabir izvođača radova.

Komisija je kao najpovoljnijeg izvođača odabrala „Atlas-D“ d.o.o. Visoko sa kojim je sačinjen Ugovor vrijedan 132.554,14 KM sa PDV-om. Nadzor na realizaciji ovog projekta vrši „Perspektiva-injžinjering“ d.o.o. Visoko.

Grad Visoko putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke, već ranije je provodio aktivnosti u cilju implementacije ovog projekta. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za ovaj izuzetno zahtjevan projekat, proveden je Javni  poziv za odabir projektanta, pribavljeno je Odobrenja za građenje u čijem postupku je revidovana projektno-tehnička dokumentacija, te su pribavljene sve propisane saglasnosti, kao i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Buci P9

Realizacija ugovorenog projekta obuhvata sljedeće radove: Izgradnja primarnog kolektora Ø500mm za prihvat i odvod otpadnih voda stanovništva i odvođenje oborinske vode sa saobraćajnice u dužini 310 metara do trokomore septičke jame, u kojoj će se prečišćavati otpadne vode. U sklopu radova ugradit će se reviziona okna s poklopcima, a prema Ugovoru izvršit će se postavljanje linijskih rešetki za prikupljanje oborinske vode.

Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja u posao.

 

Press Grada Visoko