Grad Visoko

Pregled novosti
04.12.2019

JAVNI  POZIV  Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građan...

Pročitajte više

08.11.2019

Na osnovu člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine F BiH”, broj: 89/18), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kant...

Pročitajte više

19.09.2019

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Kulin Ban“ Visoko, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK broj: 5/14.), ...

Pročitajte više

21.08.2019

Na osnovu člana 2.12 stav (5) Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik  BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/1...

Pročitajte više

20.08.2019

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnosUpravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Visokobroj:01-1-27 od 16.08.2019. godine,raspisu...

Pročitajte više

09.08.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), Zaključka Gradskog vijeća Visoko o  utvr...

Pročitajte više

09.08.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), Zaključka Gradskog vijeća Visoko o  utvr...

Pročitajte više

07.08.2019

U skladu sa odredbama iz člana 11. stav (1) tačka f) Zakona o javnim preduzećima u FBiH ("Službene novine FBiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), zaključaka Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja" ...

Pročitajte više

06.08.2019

I PREDMET JAVNOG POZIVA  Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline i javne nabavke je pristupila izradi Prijedloga Interventna sredstva za održavanje objekata kolekti...

Pročitajte više

17.07.2019

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Gradonačelnica, r a s p i s u j e   J A V N...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.