Grad Visoko

07.07.2020

Javni poziv za izbor i imenovanje direktora/ice JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93 i 13/94), člana 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK („Službene novine ZDK“, broj: 7/10),Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine),  Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Kriterija o načinu bodovanja ( br. 04-135/16) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/ice , Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko objavljuje:

JAVNI OGLAS

 za izbor i imenovanje direktora/ice JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Raspisuje se Javni oglas  za izbor i imenovanje direktora/ice JU za predškolski odgoj obrazovanje Visoko.

Imenovanje se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja, s tim da isto lice ne može biti imenovano na više od dva mandata u istoj ustanovi, računajući i tekući mandat.

 I OPIS POZICIJE DIREKTORA

Direktor predškolske ustanove, pored poslova i zadataka utvrđenih Zakonom obavlja i slijedeće poslove:a)predlaže program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za unapređenje tog rada u okvirugodišnjeg programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njihovo provođenje, b)vrši izbor i postavljanje svih ostalih zaposlenika i sa njima zaključuje ugovor o radu odnosno donosi odluku o prestanku ugovora o radu,c)odlučuje o raspoređivanju zaposlenika predškolske ustanove na određene poslove i zadatke,d)prati i usmjerava rad odgajatelja i drugih zaposlenika predškolske ustanove,e)podnosi izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno-obrazovnog rada, upravnom odboru predškolske ustanove, osnivaču i Pedagoškom zavodu koji vrši stručni nadzor,f)vrši i druge poslove predviđene pravilima predškolske ustanove.

II USLOVI ZA IZBOR

Kandidat za imenovanje na poziciju direktora/ice u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko mora ispunjavati: - opće i - posebne uslove.

Opći uslovi su:

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da je zdravstveno sposoban,

4. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina o dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

5. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje,

6. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,

7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine),

8. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/80),

9. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/03), i

10.da nema privatni / finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduje.

Posebni uslovi su:

1. kandidat mora imati visoku stručnu spremu, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije, a izuzetno za direktora predškolske ustanove može biti imenovan i nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja,

 2. najmanje pet (5) godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja,

3. položen stručni ispit,

4. da se naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno - obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi,

5. da posjeduje stručne, organizacione i rukovodne sposobnosti, i

6. da priloži Program rada predškolske ustanove za mandatni period.

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni ispit je:

1.Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi ( Herceg. Rončević. Karlavaris 2010)

2. Razvojni problemi i vaspitanje predškolske djece ( dr. Lidija Zvačko –Pehar)

3. Osnove razvojne i pedagoške psihologije ( Elharun Selimović)

Pripadajuća osnovna neto plaća iznosi dvije prosječne plate u Zeničko-dobojskom kantonu.

 III SADRŽAJ PRIJAVE

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa, kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

a) diploma o završenom obrazovanju,

b) dokaz o traženom radnom stažu,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno - obrazovni rad,

d) program rada predškolske ustanove za mandatni period,

e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), i

 f) ovjerenu izjavu kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 4. do 10. općih uslova konkursa.

Napomene:

 Izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta,

 - uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup (izdaje MUP), i

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka - izdaje Sud.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i računa se od 09.07.2020 do 23.07.2020 , krajnji rok za prijavu je 23.07.2020.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno poštom na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

Upravni odbor za direktora/icu Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

Ulica Donje Rosulje bb, 71300 Visoko sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje direktora/ice JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko - NE OTVARATI“

Kandidati/kinje koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog ispita, će biti blagovremeno obaviješteni.

Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad. O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obaviješteni. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na oglasnoj ploči Ustanove i web stranici Osnivača, te dostavljen JU “Služba za zapošljavanje” ZDK.

 

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uslove, neće biti uzete u razmatranje.

Po okončanju procedure po Javnom oglasu, dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.

04-159/2020

09.07.2020.

 

Press Grada Visoko