Grad Visoko

Gradsko vijeće Spisak vijećnika, komisija i kolegija

KLUBOVI VIJEĆNIKA U GRADSKOM VIJEĆEU VISOKO

(saziv 2016 – 2020. godina)

 

KLUB NEZAVISNE LISTE ZA OPĆINU VISOKO (NL)

 1. Izet Smajević
 2. Aida Zerdo
 3. Kemal Kardaš
 4. Bajro Fejzić
 5. Elvir Špiodić
 6. Edin Džafić

 

 

KLUB STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE (SDA)

 1. Mirza Omanović
 2. Delila Novokmet-Halilović
 3. Zlatko Handžić
 4. Zijada Smailagić 
 5. Edin Lopo
 6. Emina Jusić
 7. Emir Džafić

 


KLUB STRANKE DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI (ASDA)         
          

 1.       Jasmina Kecan - Ajdin                                    
 2.       Akif Ohran                                        

KLUB SAVEZA ZA BOLJU BUDUĆNOST (SBB)

 1.       Melina Halilović                                   
 2.       Vahid Ramić                            

KLUB BOSANSKOHERCEGOVAČKE PATRIOTSKE STRANKE (BPS)

 1.       Mirnes Fatić                    
 2.       Salih Purišević                               

DEMOKRATSKA FRONTA (DF)

 1.       Nedžad Mehmedagić

NAŠA STRANKA

 1. Nermina Vehabović - Rudež

 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH (SDP)

 1. Dejan Šćepanović

SAMOSTALNI VIJEČNICI

 1. Elvedin Šabanović
 2. Mirza Bukić
 3. Adnan Tajić 

 

 

Kolegij vijeća

STALNA RADNA TIJELA (KOMISIJE)

GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

saziv 2016 – 2020. godina

 

 

Komisija za statut i propise iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Mirza Bukić, predsjednik
 2. Salih Purišević, zamjenik predsjednika,
 3. Aida Zerdo, član
 4. Izet Smajević, član

           

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika, imenovani:

 1. Emina Ihtijarević, član
 2. Kriještarac Samira, član
 3. Nevzeta Begić, član

 

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Izet Smajević, predsjednik
 2. Elvedin Šabanović, zamjenik predsjednika
 3. Nermina Vehabović – Rudež, član
 4. Nedžad Mehmedagić, član
 5. Elvir Špiodić, član

 

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Salih Purišević, predsjednik
 2. Edin Lopo, zamjenik predsjednika
 3. Delila Novokmet-Halilović, član
 4. Zlatko Handžić, član
 5. Mirza Omanović, član

 

Komisija za društvene djelatnosti iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Mirnes Fatić, predsjednik
 2. Aida Zerdo, zamjenica predsjednika
 3. Dejan Šćepanović, član
 4. Elvedin Šabanović, član
 5. Melina Halilović, član

 

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Adnan Tajić, predsjednik
 2. Melina Halilović, zamjenica predsjednice
 3. Edin Džafić, član
 4. Kemal Kardaš, član

 

Iz reda nevladinog sektora i omladinskih organizacija, imenovani:

 1. Rejhana Numanović, član
 2. Selma Suljić, član
 3. Lamija Čehajić, član

 

Komisija za izbor i imenovanja iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Bajro Fejzić, predsjednik
 2. Adnan Tajić, zamjenik predsjednika
 3. Mirnes Fatić, član
 4. Akif Ohran, član
 5. Mirza Bukić, član

 

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Vahid Ramić, predsjednik
 2. Elvir Špiodić, zamjenik predsjednika
 3. Bajro Fejzić, član
 4. Jasmina Kecan - Ajdin, član

 

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika, imenovani:

 1. Jasmin Omanović, član
 2. Čišija Edin, član
 3. Membrura Sirčo, član

 

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Kemal Kardaš, predsjednik
 2. Nermina Vehabović - Rudež, zamjenica predsjednika
 3. Akif Ohran, član
 4. Emina Jusić, član
 5. Zijada Smailagić, član

 

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Edin Džafić, predsjednik
 2. Mirza Omanović, zamjenik predsjednika
 3. Emir Džafić, član
 4. Kemal Kardaš, član

 

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika, imenovani:

 1. Emir Osmanbašić, član
 2. Mirsad Alibegović, član
 3. Mahir Valjevac, član

 

Etička komisija iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Edin Lopo, predsjednik

 

Iz reda nevladinih organizacija, sredstava javnog informisanja i uglednih građana imenovani:

 1. Amra Lepić, zamjenica predsjednika
 2. Adi Pašalić, član
 3. Mirsad Alibegović, član
 4. Amer Hindija, član

 

 

 

 

KOLEGIJ GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

saziv 2016 – 2020. godina

Bajro Fejzić, predsjedavajući Gradskog vijeća Visoko.

Vahid Ramić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko.

 Izet Smajević, predsjednik Kluba vijećnika Nezavisne liste za Općinu Visoko,

-       Aida Zerdo, zamjenica predsjednika Kluba.

Mirza Omanović, predsjednik Kluba Vijećnika Stranke demokratske akcije,

-       Emir Džafić, zamjenik predsjednika Kluba.

Jasmina Kecan - Ajdin, predsjednik Kluba vijećina Stranke demokratske aktivnosti,

-      Akif Ohran, zamjenik predsjednice Kluba.

Melina Halilović, predsjednica Kluba vijećnika Saveza za bolju budućnost,

-       Vahid Ramić, zamjenik predsjednice Kluba.

Mirnes Fatić, predsjednik Kluba vijećnika Bosanskohercegovačke patriotske stranke,

-       Salih Purišević, zamjenik predsjednika Kluba.

Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko.