Grad Visoko

Kutak za investitore Koraci do uspješnog ulaganja u Općinu Visoko

Preuzmite Investicijski sažetak Općine Visoko klikom ovdje.

Investment brief

Preuzmite Investicijski vodić Općine Visoko klikom ovdje.

Investment guide

POSLOVNE ZONE I KOMPLEKSI NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

POSLOVNE ZONE I

POSLOVNE ZONE II

POSLOVNE ZONE-ENGLESKA VERZIJA

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

CONSTRUCTION PERMITS

WHY INVEST IN VISOKO?

KATALOG POSLOVNIH  PROSTORA

PREZENTACIJA OPĆINE VISOKO-ENGLESKA VERZIJA

 

Video clip -  Investirajte u Visoko 

Procedura upisa poslovnih subjekata u sudski registar definisana je slijedećim propisima:

 

  • Okvirni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH
  • Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH

 

Postupak registracije privrednog društva kod registracionog suda

 

- Donošenje akta o osnivanju – ako je jedan osnivač, onda se privredno društvo osniva

  odlukom osnivača, a ako je više osnivača onda oni zaključuju između sebe ugovor o

  osnivanju privrednog društva.

 

- Oblik organiziranja privrednog društva određuje osnivač, odnosno osnivači.

 

- Po donesenoj odluci ili zaključivanju ugovora o osnivanju privrednog društva, potrebno je

  podnijeti prijavu za registraciju sudu za registraciju.

 

- U poslovnoj banci izvršiti uplatu osnivačkog uloga u skladu sa propisima o visini

  osnivačkog uloga za različite oblike organiziranja:

  za d.n.s.o. - nije utvrđen cenzus,

  za k.d. - nije utvrđen cenzus (minimum 2.000 KM),  

  za d.d. - 50.000 KM,

  za d.o.o. - 2.000 KM (pojedinačni ulog ne može biti manji od 100 KM).

 

 Postupak registracije pri osnivanju Društva sa ograničenenom odgovornošću

 

PRIPREMA I SASTAVLJANJE OSNIVAČKOG AKTA

-          Da bi se  osnovalo društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) potrebno je prvo napisati osnivački akt.

-          Sastavljanje i ovjeru osnivačkog akta vrši notar.

-          Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnovati Ugovorom o osnivanju ili Odlukom o osnivanju. Ukoliko je osnivač jedna osoba, društvo se osniva Odlukom o osnivanju.

-          Ukoliko više osoba želi osnovati društvo, potrebno je sastaviti Ugovor o osnivanju.

-          Društvo sa ograničenom odgovornošću mogu osnovati fizička lica ( pojedinci-strana lica) ili pravne osobe (strana privredna društva).

 

 

ZA DALJE INFORMACIJE O REGISTRACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA VIDJETI Investicijski vodič općine Visoko