Grad Visoko

09.12.2019

Informacija

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Grad Visoko objavljuje informaciju da provodi pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci za asfaltiranje ulice Rešada Kadića – dodatni radovi nastali usljed nepredviđenih okolnosti. U prilogu se nalazi tenderska dokumentacija sa prilozima, koju svi zainteresovani kandidati/ponuđači mogu preuzeti.

Tenderska dokumentacija

Aneksi

Nacrt ugovora

Predmjer radova