Općina Visoko

09.04.2018

REALIZACIJA PROJEKATA

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za realizaciju projekata po lotovima kako slijedi:

LOT 1 – Asfaltiranje puta Seoča – Jehovača

LOT 2 – Rekonstrukcija puta u naselju Kaljuni, MZ Podvinci

LOT 3 – Izgradnja puta u Maurovićima

 

Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki   

 

Općina Visoko

Odsjek za javne nabavke

 

SLIKA 1SLIKA 2SLIKA 3SLIKA 4SLIKA 5SLIKA 6SLIKA 7SLIKA 8