Grad Visoko

22.04.2015

Javni Poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2015.godini

Na osnovu člana 33. Statuta Općine Visoko («Službeni glasnik Općine Visoko» broj:1/11 i 8/13), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji («Službeni glasnik Općine Visoko» broj:10/13), Budžeta Općine za 2015. godinu («Službeni glasnik Općine Visoko» broj:10/13), Općinska načelnica Visoko objavljuje:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI OPĆINA VISOKO U 2015. GODINI

Općina Visoko poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Visoko, iz slijedećih prioritetnih oblasti:

  1. Očuvanje životne okoline, zaštita životinja i izviđačke aktivnosti,
  2. Aktivnosti od posebnog značaja za kulturni, sportski i obrazovni život,
  3. Sportske aktivnosti i takmičenja (liga i kup takmičenja),
  4. Poboljšanje kvaliteta života invalidnih lica i unapređenje zdravlja stanovništva,
  5. Razvoj rekreativnih, borilačkih i ekstremnih sportova.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od  500 KM - 30.000 KM (konvertibilnih maraka).

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 3 do 6 mjeseci a svi projekti se moraju završiti do 31.12.2015. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.  

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Visoko se može preuzeti od 27. aprila 2015.godine, lično preuzimanjem u Općini Visoko, Služba za društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu, Šalter sala, Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba  .

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom: „Za javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama“:

Općina Visoko:  

Služba za društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu

Šalter broj 1 (Amra Tahmaz)

Centar za pružanje usluga građanima općine Visoko

Alije Izetbegovića 12A,

71300 Visoko

Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 15. maj 2015.godine, u 14:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Visoko (www.visoko.gov.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine.

Set dokumenata za potrebnih za Javni Poziv možete preuzeti na sljedećim linkovima:

PROJEKTNI PRIJEDLOG

PREGLED BUDŽETA-PRORAČUNA

MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJA

ADMINISTRATIVNI PODACI O APLIKANTU

FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA

IZJAVA O PODOBNOSTI

LISTE ZA PROVJERU

SMJERNICE ZA APLIKANTE OPĆINA VISOKO