Grad Visoko

30.04.2015

JAVNO NADMETANJE-LICITACIJA ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE RADI POSTAVLJANJA LJETNE BAŠTE

U skladu sa Programom lokacija i visini naknada za zauzimanje javnih površina na području općine Visoko za 2015.godinu, broj: 01/2-02-389/15 od 30.05.2015.godine, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, raspisuje

 

JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE RADI POSTAVLJANJA LJETNE BAŠTE

 I

 

  1. 1.      LJETNA BAŠTA "JAGODA" u ulici Alije Izetbegovića
  2. 2.      POVRŠINA: 250,00m²
  3. 3.      ROK ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE: 15.05-30.09.2015.godine
  4. 4.      POČETNA CIJENA: 5,50KM po m² mjesečno + PDV
  5. 5.      KRITERIJ ZA DODJELU: najviša ponuđena cijena po 1 m²
  6. 6.      OPREMANJE LJETNE BAŠTE

Postaviti adekvatne vrtne garniture za sjedenje sa pletenim foteljama u postojećoj nadstrešnici, a preostali otkriveni prostor natkriti suncobranima.

Čitav prostor ukrasiti saksijama sa cvijećem.

U izdvojenom dijelu do zgrade KTK postaviti šank.

Obezbjediti priključak električne energije, vode, odvodnju otpadne vode i odvoz smeća.

 

OSTALI UVJETI

 

Svi učesnici licitacije dužni su uz prijavu priložiti:

-        Uvjerenje Poreske ispostave Visoko o izmirenim porezima i doprinosima koje proističu iz vršenja djelatnosti;

-        Dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje ljetne bašte iz prethodne godine (ukoliko je koristio ljetnu baštu u prethodnom periodu).

-        Korisnik javne površine koji dobije odobrenje za postavljanje ljetne bašte dužan se obratiti Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj, općine Visoko, radi dobijanja odobrenja za rad ljetne bašte.

II

 

Izabrani kandidati dužni su uplatiti naknadu za zauzimanje javne površine u skladu sa licitiranom cijenom u punom iznosu, kao i naknadu za troškove postupka u iznosu od 40,00KM, ODMAH na račun Budžeta općine Visoko.    

 

                                                               III

 

Prijave u zatvorenim kovertama sa naznakom "PRIJAVA NA LICITACIJU ZA LJETNU BAŠTU" dostaviti do 12.05.2015.godine do 12,00sati u Šalter salu – Protokol, općine Visoko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Otvaranje prijava održaće se 13.05.2015.godine u 14,00h u maloj sali općine Visoko.

 

POMOĆNICA NAČELNICE

 Nidžara Hadžiomerović