Grad Visoko

16.08.2019

U toku nanošenje drugog habajućeg sloja asfalta u ulici Carica

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za radove na asfaltiranju ulice Carica sa početkom od spoja sa ulicom Rešada Kadića do spoja sa ulicom Muzaferija

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je Konzorcij PUD Ado-Trans d.o.o. Visoko i Termo-betond.o.o. Breza dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BAUART“ d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2019. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 97.636,50 KM.

U okviru ugovorenih radova izvršilo se skidanje oštećenog  asfaltnog kolovoza na cijeloj dionici dužine 157,45 m i širine cca 5,00 m. Projektom je predviđena zamjena tla u visini od 50 cm, kao i izrada drenaže od perforiranih cijevi promjera 16 cm u dužini  cijele dionice.

Izvršilo se rušenje i uklanjanje ivičnjaka sa nabavkom i polaganjem novih betonskih ivičnjaka 18/24 cm obostrano.

U toku radova uporedo se radilo na rekonstrukciji priključaka za vodovodnu mrežu od strane JKP "Visoko" d.o.o. Visoko.

Izvođenje svih radova je planirano propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.