Grad Visoko

06.08.2020

Nastavak radova na izgradnji sekundarne saobraćajnice na Gradskim grobljima Visoko

Nakon što je Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko provela postupak javne nabavke za radove na izgradnji sekundarne saobraćajnice na Gradskim grobljima Visoko i Komisija odabrala najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, odnosno Grupu ponuđača: Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko i Trgošped d.o.o. Kakanj, pristupilo se izvođenju radova.

U toku su radovi na ugradnji tampona, s planiranjem i valjanjem istog, nakon čega će se izvršiti laboratorijsko ispitivanje nosivosti tamponskog sloja.

Grobljanastavak7

Prethodno su izvedeni radovi na iskopu humusa i zemljanog materijala u cilju izgradnje nove saobraćajnice s izradom nasipa od tamponskog krupnozrnog materijala ugrađenog u slojevima s razastiranjem i valjanjem, ukupne debljine 60 cm.

Ugrađeni su betonski ivičnjaci 18/24 cm, obostrano cijelom dužinom nove saobraćajnice. Na kraju će uslijediti asfaltiranje sekundarne saobraćajnice asfaltom BNHS 16 debljine 7 cm.

Grobljanastavak3

Za ovaj Ugovor sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2020. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 29.216,07 KM sa PDV-om. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „PERSPEKTIVA-inženjering” d.o.o. Visoko.

Izvođenje svih radova je u skladu s propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

 

 

Press Grada Visoko