Grad Visoko

30.07.2020

U toku radovi na rekonstrukciji puta Han-Hadžići, MZ Radovlje

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak  javne nabavke za radove na rekonstrukciji puta Han-Hadžići, MZ Radovlje.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabrana je Grupa ponuđača: Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko i Trgošped d.o.o. Kakanj, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „PERSPEKTIVA-inženjering” d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbjeđena Budžetom Grada Visoko za 2020. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 50.488,28 KM sa PDV-om.

U okviru ugovorenih radova izvršiti će se iskop humusa i zemljanog materijala sa izradom nasipa od tamponskog materijala ugrađenog u slojevima sa razastiranjem i valjanjem, ukupne debljine 40 cm.

Hanhadžići34

Na kraju će uslijediti  asfaltiranje puta asfaltom BNHS 16 debljine 7 cm i izrada bankina od tamponskog materijala.

Izvođenje svih radova je prema Odobrenju za građenje i u skladu sa  propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Rok za izvođenje radova je 21 dan od dana uvođenja u posao.

 

 

Press Grada Visoko