Grad Visoko

20.06.2017

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO - JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos administrativno-tehničkog radnika na neodređeno radno vrijeme

Na osnovu  Zakona o radu (br. 26/16 član 22. stav 1), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016 ),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) .

Direktorica  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos administrativno-tehničkog radnika na neodređeno radno vrijeme

I

  1. Raspisuje se konkurs za radno mjesto administrativno -tehničkog  radnika

  – 1 izvršilac.

II

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o radu i  Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

  1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (SSS –IV stepen ekonomski tehničar)
  2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseci)
  3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 3 mjeseca)
  4. Izvod iz matične knjige rođenih
  5. Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao
  6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike i pripravnike,
  7. Uvjerenje o poznavanju rada na računaru

 

 

                                                            III

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

  1. Potvrda o dužini radnog stažu  na poslovima administrativno -tehničkog radnika,  sa najmanje 5 godina rada na poslovima administrativno –tehničkog radnika,

 

 

IV

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata  ( br. 04-135/16 od 13.07.2016)  koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko .

V

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,  o ćemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od Javnog oglasa.

VI

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca.

Primljeni kandidat dužan je u roku od sedam(7) dana od dana prijema priložiti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

VII

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja naWeb stranici općine Visoko,  Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:   

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto administrativno - tehničkog radnika.

 

DIREKTORICA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO