Grad Visoko

22.06.2017

Održane stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno - privatnog partnerstva

U Velikoj sali Općine Visoko danas su održane stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva, koje su organizovane u saradnji sa USAID Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) i Općinom Visoko.

Podsjetimo, Zeničko-dobojski kanton je, u saradnji sa partnerskim projektima financiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (Projekat lokalnog razvoja GOLD i projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH SGIP), finalizirao novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP) kojeg čine: Zakon o javno-privatnom partnerstvu i Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva.

Na današnjoj prezentaciji prisutnim su se obratili: Osman Buza – pomočnik ministra za privredu ZDK, Dženita Hrgić – stručna saradnica za privredu u Ministarstvu privrede ZDK i Šemsa Alić – predstavnica USAID – a.

Prezentacija je bila veoma informativna i edukativna, prezentiran je finalizirani novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP), koji, kao jednu od prvih obaveza, propisuje pripremu i dostavljanje godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za sva javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona, uključujući i ona koja ne planiraju uskoro provoditi projekte iz svoje nadležnosti modelom javno-privatnog partnerstva.

Veliki dio vremena odvojen je za diskusiju i sugestije po konkretnim projektnim idejama samih učesnika. Dakle, učesnici koji su pripremili barem inicijalni spisak projekata za koje smatraju da bi mogli biti implementirani modelom javno-privatnog partnerstva, odmah su mogli dobiti povratnu informaciju od USAID/SGIP ekspertice za JPP i koncesije.

Istaknuto je da je novi zakonski okvir za JPP pripremljen uz široko učešće javnog i privatnog sektora i ima za cilj da značajno doprinese socio - ekonomskom razvoju u Zeničko-dobojskom kantonu. Bitno je napomenuti da je jedan od osnovnih razloga za donošenje novog Zakona o JPP bio potreba za eksplicitnijim usaglašavanjem sa Zakonom o principima lokalne samouprave kako bi se potakao još intenzivniji razvoj na lokalnom nivou.

 

Press Općine Visoko