Grad Visoko

20.06.2017

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti - Javni poziv

STRUČNE KONSULTACIJE O PRIPREMI GODIŠNJIH I TROGODIŠNJIH PLANOVA       POTENCIJALNIH  PROJEKATA  JAVNO-PRIVATNOG  PARTNERSTVA

organizovane u saradnji sa: USAID Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) i Općinom Visoko.

 

Zeničko-dobojski kanton je, u saradnji sa partnerskim projektima financiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (Projekat lokalnog razvoja GOLD i projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH SGIP), finalizirao novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP) kojeg čine:

 

- Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br 6/16) i

 

- Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 3/17).

 

Novi zakonski okvir za JPP je pripremljen uz široko učešće javnog i privatnog sektora i ima za cilj da značajno doprinese socio-ekonomskom razvoju u Zeničko-dobojskom kantonu. Bitno je napomenuti da je jedan od osnovnih razloga za donošenje novog Zakona o JPP bio potreba za eksplicitnije usaglašavanje sa Zakonom o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, br. 49/06 i 51/09) kako bi se potakao još intenzivniji razvoj na lokalnom nivou.

Zakon o JPP kao jednu od prvih obaveza propisuje pripremu i dostavljanje godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za sva javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona, uključujući i ona koja ne planiraju uskoro provoditi projekte iz svoje nadležnosti modelom javno-privatnog partnerstva (član 31. stav (3) i (4)). Uvažavajući da je model javno-privatnog partnerstva novina u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, kao i kratkoću rokova za postupanje po ranije navedenoj zakonskoj odredbi, Ministarstvo za privredu, u saradnji sa USAID SGIP projektom i Općinom Visoko, organizuje stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Konsultacije, namijenjene predstavnicima svih javnih tijela (organ uprave, upravne organizacije, javna preduzeća i institucije) sa područja općine, će se održati dana 22.06.2017. godine od 11 do 13 sati, u Velikoj sali Općine Visoko.

Na konsultacijama će se, nakon kratkog predstavljanja novog zakonskog okvira o JPP, veći dio vremena odvojiti za diskusiju i sugestije po konkretnim projektnim idejama samih učesnika. Dakle, učesnici koji pripreme barem inicijalni spisak projekata za koje smatraju da bi mogli biti implementirani modelom javno-privatnog partnerstva, ce moći odmah dobiti povratnu informaciju od USAID/SGIP ekspertice za JPP i koncesije. Za pripremu spiska projekata i informacije o njima, mogu se koristiti relevantni aneksi iz Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva (dostupno na web stranici Ministarstva za privredu).

Podsjećanja radi, Ministarstvo za privredu će sve finalne godišnje i trogodišnje planove potencijalnih JPP projekata pripremljene u skladu sa Zakonom o JPP, objediniti u tzv. „katalog projekata JPP Zeničko-dobojskog kantona“. Potencijalni projekti iz „kataloga“ će osim mogućnosti da budu finansijski podržani iz budžeta Kantona za 2017. godinu na ime pripreme prijedloga projekta, biti i sistematski promovisani od strane Kantona kod relevantnih domaćih i stranih partnera.