Općina Visoko

09.11.2018

ASFALTIRANA DIONICA PUTA NA RELACIJI SEOČA - JEHOVAČA - MZ DOBRINJE

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke završila je još jedan od projekata planiranih Programom kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu.

U okviru navedenog Programa okončani su radovi na asfaltiranju puta Seoča - Jehovača. Dužina asfaltirane dionice iznosi 330,00 m, širine 3,00 m i debljine asfaltnog sloja 7 cm. U sklopu ovih radova izvršen je mašinski iskop odvodnih jaraka, kao i izgradnja novog propusta. Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Špic beton“ d.o.o. Zenica. Sredstva su u cjelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu.

Ukupna vrijednost radova iznosi 31.875,48 KM sa PDV-om. Poslove stručnog nadzora obavljala je firma „Construkt projekt“ d.o.o. Zavidovići. Laboratorijska ispitivanja vršila je firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

U toku izvođenja ovih radova provedena je i stručna kontrola ovlaštenih predstavnika Službe za lokalni ekonomski razvoj komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

 

 

 

Press Općine Visoko