Grad Visoko

03.12.2019

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima na području Grada Visoko za 2020. godinu

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko,  na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/19) i  člana 12. stav 5. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području Grada Visoko, broj: 04/1-20-117/19 od 18.09.2019.godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za raspored taksivozila na slobodnim taksistajalištima na području Grada Visoko za 2020. godinu

 

 

Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza sa područja Grada Visoko da podnesu zahtjev za raspored taksivozila na slobodna taksistajališta za 2020. godinu.

 

1. Zahtjev za raspored taksivozila se podnosi za sljedeća slobodna taksistajališta:

 

        - taksistajalište “SEBILJ” – 1 stajališno  mjesto

        - taksistajalište “AUTOBUSKA STANICA” -  1 stajališno mjesto.

 

 

2. Taksiprijevoznici su uz zahtjev za raspored taksivozila na slobodnim taksistajalištima   dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

a) pravna lica:

- aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,

- prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača za uposlene vozače,

- uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

- uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

 

b) fizička lica:

- važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksiprijevoza,

- potvrdu o prebivalištu na području Grada Visoko,

- uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

- uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na slobodnim taksistajalištima kao i fizičko lice koje ima već utvrđen raspored za jedno vozilo a podnosi zahtjev za raspored drugog vozila na slobodnim taksistajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti  prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača.

Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Komisija neće razmatrati nego će ih svojim rješenjem odbaciti.

1. Raspored taksivozila na slobodnim taksistajalištima se dodjeljuje za 2020. godinu.

2. Rok za podnošenje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu “Oslobođenje”.

3. Zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima se preuzima u šalter Sali Gradske uprave Visoko, dostavlja lično na Protokol Gradske uprave Visoko – Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti  ili putem pošte na adresu:

Grad Visoko , Služba za  finansije, privredu i društvene djelatnosto , Komisija za provođenje javnog poziva za raspored taksivozila na slobodnim taksistajalištima za 2020. godinu, ul. Alije Izetbegovića 12A, Visoko, u zatvorenoj koverti sa naznakom „OTVARA KOMISIJA“.

 

Ovaj javni poziv bit će objavljen u dnevnom listu ,  oglasnoj ploči  Gradske uprave, na službenoj web stranici Grada Visoko  www.visoko.gov.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na telefon broj: 032/732 546.

 

Služba za  finansije, privredu i društvene djelatnosti

 

Press Grada Visoko