Grad Visoko

11.09.2020

Javni poziv za sufinansiranje cijene vodosnabdijevanja za socijalno ugrožena lica sa prebivalištem na području grada Visoko

Na osnovu Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Visoko broj: 05/19“), te u skladu sa Odlukom o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2020. godine  član 19. stav 3.(„Službeni glasnik Grada Visoko broj: 05/19“), Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko raspisuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za sufinansiranje cijene vodosnabdijevanja za socijalno ugrožena lica sa prebivalištem na području grada Visoko

Pravo učešća na Javni poziv imaju socijalno ugrožena lica,korisnici usluga vodosnabdijevanja JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, nosioci računa, a koji su:

- Korisnici stalne novčane pomoći;

- Penzioneri - korisnici minimalne penzije koji žive sami;

- Penzioneri - korisnici minimalne penzije koji žive u domaćinstvu sa bračnim drugom koji je nezaposleno lice ili sa licem nesposobnim za rad i privređivanje.

Subvencija se odnosi na plaćeni račun vodosnabdijevanja za period 01.07.2019-30.06.2020. godine.

Uz prijavu/zahtjev na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Ček od penzije za nosioca računa (za penzionere korisnike minimalne penzije);

- Nalaz Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za člana  domaćinstva koji je nesposoban za rad i privređivanje;

- Fotokopija zdravstvene legitimacije  za bračnog druga člana porodice penzionera, korisnika minimalne penzije;

- Dokaz o statusu lica koje je korisnik stalne novčane pomoći, (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem);

- Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)  podnosioca zahtjeva, (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem);

-  Uvjerenje Službe za zapošljavanje Biro Visoko ili potvrda o statusu iz Porezne uprave (za bračnog druga člana porodice penzionera, korisnika minimalne penzije) - (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem)

- Potvrda iz JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko o broju članova korisnika usluga vodosnabdijevanja, godišnjoj potrošnji i  plaćenim uslugama vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda i  visinu povrata sredstava za subvencioniranje, za period 01.07.2019-30.06.2020. godine (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem)

Dokumenti koji se traže po Javnom pozivu dostavljaju se original ili u ovjerenoj kopiji, i isti se po okončanju Javnog poziva neće vraćati korisnicima.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu je 30 dana, počev od dana objavljivanja ovog Poziva u sredstvima javnog informisanja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 10.10.2020. godine do 16:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično na protokol JU Centar za socijalni rad Visoko, Islamovića 10, 71300 Visoko, na propisanom obrascu prijave/zahtjeva.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Gradske uprave Visoko, RTV Visoko, na oglasnoj tabli JKP „Visoko“,   te na oglasnoj ploči Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko.