Grad Visoko

15.09.2020

U toku radovi na realizaciji projekta vodosnabdijevanja u naseljima Ravne i Paljike

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko provela je postupak javne nabavke u cilju izbora najpovoljnijeg izvođača radova na realizaciji projekta Podrška projektu vodosnabdijevanja naselja Ravne i Paljike.
 
Kao najpovoljniji izvođač za izvođenje radova izabrana je grupa ponuđača MIMAS-ING d.o.o. Sarajevo i JKP “Visoko” d.o.o. Visoko. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi firma „PERSPEKTIVA-inženjering” d.o.o. Visoko.
Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su Programom kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu. Ugovorena vrijednost radova iznosi 174.838,84KM sa PDV-om.
Radovi obuhvataju polaganje primarnog cjevovoda dužine 2.121,0 m sa pripadajućim fazonskim komadima.
Paljike Voda3
Izvođenje radova vrši se prema propisanim zakonskim regulativama i uslovima za građenje, a rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.
Za stanovnike naselja Ravne i Paljike realizacija projekta vodosnabdijevanja vrlo je značajna. Ovim projektom riješit će se osnovna životna potreba, potreba za pitkom vodom u dovoljnim količinama.
Press Grada Visoko