Grad Visoko

09.04.2018

JU "DOM ZDRAVLJA" VISOKO - JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-919/18. od 07.03.2018.godine i broj 01-1127/18. od 29.03.2017.godine, vršioc dužnosti Direktora JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje:

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

 

I RADNO MJESTO

1. Ljekar u službi Zdravstvene zaštite predškolske djece, službi Hitne medicinske pomoći i službi Porodične medicine:

Doktor medicine                                 3 izvršioca             na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.       

2. Laboratorijski tehničar u službi Laboratorijske dijagnostike:

Laboratorijski tehničar                      1 izvršioc               na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

3. Medicinska sestra/tehničar u službi Porodične medicine:

Medicinska sestra/tehničar              1 izvršioc               na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

4. Rukovodioc tehničkog sektora i zaštite na radu u Tehničkom sektoru:

SSS tehničkog usmjerenja                 1 izvršioc               na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.        

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora medicine, laboratorijskog tehničara, medicinske sestre/tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.1.),
 • završenu srednju medicinsku/zdravstvenu školu - laboratorijski tehničar (za poziciju iz tačke I.2.),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za poziciju iz tačke I.3.),
 • završenu srednju školu tehnički smjer (za poziciju iz tačke I.4.),
 • posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore (za poziciju iz tačke I.1., I.2. i I.3.) . 

b.) Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci dana radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • Laboratorijski tehničar – srednja stručna sprema, sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

 • Medicinska sestra/tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4:

 • Srednja stručna sprema- tehnički smjer, položen ispit za C kategoriju za upravljanje teretnim/motornim vozilom sa minimalno godinu dana radnog iskustva.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto iz tačke 1),
 2. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-laboratorijski smjer (za radno mjesto iz tačke 2.),
 3. Diplomu o završenom medicinskoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto iz tačke 3.),
 4. Diplomu o završenoj srednjoj školi-tehnički smjer i dokaz o položenoj C kategoriji za upravljanje teretnim motornim vozilom (za radno mjesto iz tačke 4.),
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto iz tačke 1., 2. i 3.),
 6. Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence (za radno mjesto iz tačke 1., 2. i 3.)
 7. Izvod iz matične knjige rođenih,
 8. Uvjerenje o državljanstvu,
 9. Potvrdu  o radnom iskustvu u skladu sa prijavom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENA KOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 7. i 8. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa.

U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu:

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

BRANILACA BIH broj 22.

 71300 VISOKO

 

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata (ime i prezime, kontakt telefon i adresu)

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

JU "Dom zdravlja" Visoko ne vrši povrat dostavljene dokumentacije po ovom oglasu.  U slučaju da kandidat želi povrat iste mora se obratiti pismeno sa zahtjevom na protokol JU "Dom zdravlja" Visoko.