Općina Visoko

08.05.2018

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU GRADSKA BIBLIOTEKA VISOKO

Na osnovu člana 17. Pravila i Odluke Upravnog odbora JU Gradska biblioteka Visoko broj:  04-12-01/18 od 18.04.2018. godine, Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko raspisuje:

 

KONKURS

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA VISOKO

 

Za direktora Ustanove može biti imenovano lice koje, pored općih uslova propisanih zakonom, ispunjava i slijedeće uslove:

 

-  da je državljanin Bosne i Hercegovine

-  da ima visoku stručnu spremu društvenog smjera, odnosno 180 ili 240 ECTS bodova

-  da ima najmanje pet godina radnog iskustva

-  da se ističe organizacionim i radnim sposobnostima.

 

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

-          diplomu o stručnoj spremi

-          potvrdu o radnom iskustvu

-          izvod iz matične knjige rođenih

-          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

(ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju, izabrani kandidat je obavezan priložiti po okončanju procedure imenovanja).

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti na adresu:

Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko

Prijeko bb-Kulturni centar Altindag

71300 Visoko

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.