Grad Visoko

09.08.2019

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), Zaključka Gradskog vijeća Visoko o  utvrđivanju i oglašavanju pozicije člana nadzornog odbora Javnog preduzeća JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko čiji je osnivač Grad Visoko, broj: 01/1-02-55/19 od 26.07.2019. godine i Zaključka Gradskog vijeća Visoko o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog odbora JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, broj: 01/1-02-56/19 od 26.07.2019. godine, Gradonačelnica Visoko objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora

    JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

 

Objavljuje se  Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, kako slijedi:

1. Nadzorni odbor JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko         1 član

 

I - Opis pozicije:

Nadzorni odbor ima slijedeće nadležnosti:

-       nadzire poslovanje Preduzeća, usvaja poslovne strategije i planove poslovanja;

-       nadzire rad Uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera;

-    usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;

-      podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;

-       bira predsjednika nadzornog odbora;

-       bira upravu;

-       predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;

-    odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine;

-      predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine;

-       obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;

-       saziva skupštinu Preduzeća;

-    odlučuje o ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, Zakonom o pivrednim društvima FBiH i Statutom javnog preduzeća.

 Mandat člana nadzornog odbora je za period od 4 godine, odnosno do isteka mandata članova Nadzornog odbora imenovanih 01.11.2017. godine.

 

Kandidati moraju uspunjavati opće i posebne uslove.

 

II - Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije u funkciji u političkoj stranci u smisli člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
  1. da nije član nadzornog ili upravnog odbora u više od jednog privrednog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom  ili ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa jedne pozicije u roku od tri (3) dana od dana imenovanja,
 7. da nema privatni finansijski interes u u javnom preduzeću za koje se kandiduje
 8. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru u koji se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 9. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora,
 10. da nije osoba starija od 65 godina na dan imenovanja.

 

III - Posebni uslovi:

 1. da ima visoku stručnu spremu VII stepena, odnosno visoko obrazvanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija po bolonjskom sistemu studiranja,
 2. da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja VSS,
 3. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javnog preduzeća u okviru kojeg se kandiduje, ili drugog privrednog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,
 4. da posjeduje stručno znanje iz oblasti društvenih ili tehničkih nauka vezanih za oblast privrede,
 5. da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije preduzeća,
 6. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
 7. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 8. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 9. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
 10. rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

 

IV - Potrebni dokumenti:

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

 

Uz prijavu treba dostaviti:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o radnom stažu,
 4. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3 – 10 općih uslova.
 5. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačci 3 posebnih uslova.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas će se objaviti u:

a)      „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“,

b)      Dnevnim novinama „Oslobođenje“,

c)      Web stranici Grada Visoko, www.visoko.gov.ba.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom sa naznakom

 

 „Prijava na oglas za izbor člana Nadzornog odbora JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko – NE OTVARATI“

GRAD VISOKO ,Služba za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća 

    - Komisija za izbor -

Alije Izetbegovića br. 12A

71300 Visoko