Grad Visoko

07.08.2019

JKP "GRADSKA GROBLJA" VISOKO: OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

U skladu sa odredbama iz člana 11. stav (1) tačka f) Zakona o javnim preduzećima u FBiH ("Službene novine FBiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), zaključaka Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko broj: 100-1601-08/19 od 29.07.2019. godine i broj: 100-1601-09/19 od 29.07.2019. godine, i i člana 10. stav (4) tačka 7) Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska groblja" d.o.o. Visoko, Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" d.o.o. Visoko objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Objavljuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci za radno mjesto:

 

- projektant vrtne i pejzažne arhitekture u radnoj jedinici "Gradsko zelenilo" jedan izvršilac

 

 

2.  Opis poslova u skladu sa Klasifikacijom zanimanja u FBiH:

- istraživanje, savjetovanje i projektovanje (zelenih površina);

- stručni nadzor (na uređenju i održavanju javnih zelenih površina);

- planiranje uređenja prostora (javnih zelenih poršina).

 

Sažetak opisa poslova u skladu sa Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta:

Poslovi razvrstani prema radnim mjestima se definišu kao skup radnih zadataka koje izvršava jedna osoba, odnosno pod kojim se podrazumijevaju poslovi i radni zadaci koji su svojim sadržajem i vrstom, organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan radnik, koji posjeduje odgovarajuće znanje, sposobnosti i vještine:

 

- neposredno vrši izradu projekata za uređenje zelenih površina,

- neposredno vrši izradu prijedloga programa za uređenje zelenih površina,

- neposredno vrši izradu prijedloga investicija na javnim zelenim površinama,

- planira i utvrđuje potrebne vrste i količine sadnog materijala za realizaciju programâ,

- planira i utvrđuje potrebne vrste i količine urbanog mobilijara i opreme za realizaciju programâ,

- neposredno vrši nadzor nad izvođenjem svih radova iz okvira djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u smislu primjene pravila struke (količine i vrste sadnica, pravilnog rasporeda, dekorativnog izgleda i sl),

- utvrđuje i konstatuje opće i "zdravstveno" stanje biljnih kultura, te predlaže mjere eventualne revitalizacije, obnavljanja ili zamjene,

- drugi poslovi koji nisu izričito navedeni a u skladu su sa prirodom i vrstom poslova radnog mjesta.

 

3. Izbor kandidata:

Izbor kandidata vrši Komisija koja podnosi prijedlog upravi preduzeća za zaključenje ugovora o radu.

  

4. Regulisanje međusobnih prava i obaveza:

Međusobna prava i obaveze poslodavca i radnika regulišu se ugovorom o radu.

  

5. Kriteriji za prijavu:

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas moraju ispunjavati sljedeće uslove.

- da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),

- da nisu osobe mlađe od osamnaest, a starije od šezdeset pet godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),

- da imaju završen prvi ciklus dodiplomskog studija i stečeno zvanje bachelor-a hortikulture,

- da imaju najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u zanimanju za koje su se školovali (dokaz: potvrda o radnom iskustvu i vrsti poslova koje su obavljali).

 

 

6. Kriteriji za izbor:

Prilikom razmatranja pristiglih prijava kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, Komisija iz tačke 3. ovog Javnog oglasa će izvršiti izbor na osnovu primjene sljedećih kriterija:

a. provjeru ispunjavanja uslova za prijavu na javni oglas,

 

 

7. Napomene:

- Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u utvrđenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti.

- Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u utvrđenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

 

8. Uputstvo za prijavu na javni oglas:

U prijavi na javni oglas, izuzev prilaganja dokaza o ispunjavanju potrebnih uslova, kandidati treba da dostave kraću biografiju, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu trebaju biti originalni, a ukoliko se prilažu fotokopije dokumenata, iste trebaju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

 

JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko

- Za Komisiju za provođenje javnog oglasa -

Ulica Mule Hodžića broj 108,

71300 V I S O K O

- Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos -

NE OTVARATI

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Javni oglas će biti objavljen u jednim dnevnim novinama, internet-stranici Grada Visoko, te internet-stranici JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko.

Javni oglas ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja (08.08- 22.08.2019).