Grad Visoko

20.08.2019

JU Centar za socijalni rad: Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnosUpravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Visokobroj:01-1-27 od 16.08.2019. godine,raspisuje:

  

J A V N I      O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju do 1 (jedne) godine

  

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko, Islamovića 10, grad Visoko, prima u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju do1 (jedne) godine, uz probni rad u trajanju od 1 (jednog) mjeseca:

 1. STRUČNI SARADNIK ZA SOCIJALNU, PORODIČNU I DJEČIJU ZAŠTITU......................... 1 izvršilac

Iznos osnovne plaće je 1.165,50 KM.

 

 

Opis poslova stručnog saradnika za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu:

OPIS POSLOVA

Radno mjesto:  Stručni saradnik za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu

Zadaci  i odgovornosti:

Opšti i administrativni poslovi:

 • Učešće u izradi planova rada Poslodavca i Izvještaja o radu
 • Unošenje i praćenje podataka kroz odgovarajuće programe, te vođenje evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Centra,
 • Izdavanje uvjerenja i ostalih akata iz svoje nadležnosti
 • Korespodencija sa trećim licima
 • Ostali poslovi po nalogu direktora

Specifični (stručni) poslovi:

 • Izrada socijalne anamneze
 • Provođenje postupka usvojenja u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Vršenje starateljstva u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Poslovi iz domena porodično – pravne zaštite u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Poslovi vezani za zaštitu prava maloljetnika u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Poslovi vezani za zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Smještaj u druge porodice i hraniteljski smještaj u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Smještaj u ustanove djece i odraslih u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Sudjelovanje u poslovima kategorizacije djece ometene u psiho – fizičkom razvoju u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Uvođenje korisnika u pravo na stalne i jednokratne pomoći u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Saradnja sa nadležnim ustanovama i organima uključenim u realizaciju naprijed pobrojanih poslova
 • Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra.

 

I) Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A) Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

B) Posebni uslovi:

- VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje tri studijske godine (najmanje 180 ETC) fakulteta Političkih nauka-odsjek Socijalni rad,

- 1 godina radnog iskustva u oblasti iz djelatnosti centra za socijalni rad,

- poznavanje rada na računaru.

 

II) Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

- kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

- uvjerenje da je državljanin BiH (ne starije od 3 mjeseca),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diplomu o stručnoj spremi (ovjera ne starija od 3 mjeseca),

- dokaz da kandidat ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u oblasti iz djelatnosti centra za socijalni rad,

- dokaz o poznavanju rada na računaru

Dokumenti koji se traže po konkursu i prilažu uz prijavu se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, obzirom da se isti po okončanju konkursne procedure kandidatima neće vraćati.

 

III) Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (slovima: osam) dana počev od dana objavljivanja ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

IV) Selekcijski proces

Kandidati koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na stručni pisani i usmeni ispit poznavanja relevantnih propisa za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta iz oblasti:

 • upravni postupak;
 • socijalna i porodična zaštita;
 • maloljetnička delinkvencija;

 

Potrebna literatura za pomenute oblasti:

-  Zakon o upravnom postupku FBiH („Službene novine  FBiH“ broj: 2/98 i 48/99),

-  Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ br. 13/07, 13/11 , 03/15 i 02/16),

-  Porodičn zakon FBiH, („Službene novine FBiH“ br. 35/ 05 , 41/05 i 35/14) ,

-  Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene novine FBiH“ br. 07/14),

- Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH („Službene novine FBiH“ br. 20/13),

- Zakon o hraniteljstvu u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 19/17).

 

Kandidati će biti pozvani na na naprijed navedene stručne ispite predKomisijom za izbor kandidataza prijem u radni odnos koja će biti imenovana od strane Direktora JU Centar za socijalni rad Visoko.

 

Kriterij na osnovu kojeg će komisija vršiti bodovanje:

 • stručni pisani ispit poznavanja gore pobrojanih oblasti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta: 1 bod po jednom tačno i potpuno odgovorenom pitanju;
 • usmeni stručni ispit,pred Konkursnom komisijom,poznavanja gore pobrojanih oblasti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta: 1 bod po jednom tačno i potpuno odgovorenom pitanju, ukupan broj pitanja 3.

 

Na osnovu dostavljene rang liste koju je utvrdila Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na osnovu rezultata stručnog pisanog i usmenog stručnog ispita sa kandidatima,Direktor JU Centar za socijalni rad Visoko donosi Odluku o prijemu novog radnika u radni odnos, te nakon konačnosti istezaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kandidat koji bude izabran obavezan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenje o njegovom izboru dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu i radnu sposobnost za predmetno radno mjesto uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

 

Za dodatna objašnjenja možete pozvati  na broj: 032-735-835, kontakt osoba- Lejla Džafo.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO, ul.Islamovića 10, 71300 Visoko

 n/r: Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos

 Sa naznakom:

 „NE OTVARAJ– PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Prijava na javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju do 1 (jedne) godine,za radno mjesto stručnog saradnika za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici Grada Visoko, Dnevni list “Oslobođenje” oglasnoj ploči Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko, JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

 

JU "Centar za socijalni rad" Visoko