Grad Visoko

28.02.2020

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "DOM ZDRAVLJA" VISOKO

Na osnovu člana Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.Novine FBiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.Novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Sl.list RBiH",broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove ("Sl.Novine FBiH",broj 77/17), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ("Sl.Novine ZDK"broj 08/19), člana 16. i 22. Statuta Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko te Odluke Upravnog odbora JU "Dom zdravlja" Visoko: 01-0559/20. od 25.02.2020.godine, Upravni odbor JU "Dom zdravlja" Visoko raspisuje :

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JAVNE USTANOVE "DOM ZDRAVLJA" VISOKO

a.)  NAZIV I SJEDIŠTE POSLODAVCA

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Visoko, adresa Branilaca BiH 22 Visoko.

b.)  NAZIV RADNOG MJESTA I IZNOS OSNOVNE PLATE

-          Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko.

-          Osnovnu plaću direktora Doma zdravlja utvrđuje Upravni odbor Doma zdravlja i ona iznosi od 2,5 do 3 prosjećne mjesečne isplaćene neto plaće Zeničko - dobojskog kantona prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

c.)  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA

(1)     OPŠTI USLOVI:

a)      Da je državljanin BiH;

b)      Da je stariji od 18 godina;

c)       Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

d)      Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;

e)      Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični postupak;

f)       Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.

(2)     POSEBNI USLOVI :

-          Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja (primarne ili konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite koja se pruža u Domu zdravlja) ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;

-          Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog staža u struci;

-          Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;

-          Da dostavi Program rada i razvoja JU "Dom zdravlja" Visoko za mandatni period.

d.)  KRATAK OPIS POSLOVA I NAZNAKE OBLASTI I LITERATURE ZA PISMENI I USMENI ISPIT

-                      organizuje i rukovodi radom ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu, odgovoran je za zakonitost rada, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti, predlaže Upravnom odboru unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova, izvršava odluke Upravnog odbora, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa ustanove i daje mišljenje i prijedloge iz njihove nadležnosti, predlaže osnove plana rada i razvoja, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, provodi proceduru vezanu za dodjelu specijalizacije i stručnog usavršavanja radnika, po okončanju procedure donošenja Odluke o kandidatima dužan je o istom obavijestiti Upravni odbor, organizira rad Stručnog vijeća Doma zdravlja te je dužan Upravnom odboru dostavljati Zapisnike sa održanih sjednica Stručnog vijeća i Kolegija Ustanove, odgovoran je za organizovanje i provođenje mjera sigurnosti, zaštite, samozaštite i spašavanja u ustanovi, stara se za provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite, zadužen je za saradnju sa humanitarnim organizacijama radi nabavke neophodne opreme, sanitetskog materijala i lijekova za normalno funkcionisanje ustanove, donosi plan organizovanja i djelovanja ustanove u ratu i odgovoran je za funkcionisanje ustanove u ratu u skladu sa planom donosi akt o ratnoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, obavlja poslove u okviru svog stručnog zvanja i svoje stručne spreme, odgovoran je za izvršavanje zadataka dobivenih od nadležnih organa na osnovu odgovarajućih rješenja Vlade, Ministarstva, kantona i općine, vrši raspored vremena izvršavanja radne obaveze shodno odluci nadležnog organa općine, a prema potrebama i borbenoj situaciji, vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općima aktima ustanove.

LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJUU

Pravni izvori za polaganje ispita po javnom oglasu su:

-          Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ("Sl.list RBiH",broj 06/92, 08/93 i 13/94),

-          Zakon o radu FBiH ("Sl.Novine FBiH", broj 26/16 i 89/18),

-          Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.Novine FBiH", broj 46/10 i 75/13) I

-          Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Sl.Novine FBiH", broj 46/10 i 75/13).

e.)  DUŽINA TRAJANJA UGOVORA

Sa izabranim kandidatom zaključuje se Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Imenovanje direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko vrši se na mandatni period od 4 godine.

f.)    POTREBNA DOKUMENTACIJA :

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu i kontakt telefon, te je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom u originalu ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja originala), i to :

                    I.            Uvjerenje o državljanstvu,

                  II.            Izvod iz matične knjige rođenih,

                III.            Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave konkursa,

               IV.            Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

                 V.            Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

               VI.            Ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u FBiH,

             VII.            Diploma o završenom fakultetu,

           VIII.            Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

                IX.            Uvjerenje (potvrda) o radnom stažu,

                  X.            Odgovarajući certifikati o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta za sva tri nivoa ili uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili uvjerenje o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,

                XI.            Sačinjen program rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Visoko za mandatni period.

g.)  ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE :

JU "Dom zdravlja" Visoko Branilaca BiH br.22 ,  71 300 Visoko sa naznakom „Komisiji za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati“.

h.)  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI OGLAS :

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 8 /osam/ dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa. Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim Novinama FBiH“ , dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU „Dom zdravlja“ Visoko i web stranici osnivača Grad Visoko.

i.)    KONTAKT TELEFON :

032 460 257 Duraković Mahir.

j.)    NAPOMENA :

Izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa te sa istim obaviti pismeni i usmeni intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.