Grad Visoko

27.02.2020

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Gradonačelnica, r a s p i s  u j e

  

J A V N I   O G L A S 

za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko

 

Vrši se popuna radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko i to:                                                                          

 

 1.      Referent  - vatrogasac u Službi civilne zaštite                             1 izvršilac                                                            

 

1.      Referent - vatrogasac u Službi civilne zaštite        

 

Opis poslova: Vrši zadatke prema načelima vatrogasne taktike, kako bi za najkraće vrijeme, sa najmanjim mogućim oštećenjem objekata i imovine, postigao uspjeh uz bezbjedan rad, u izvršavanju zadataka koristi lična i zajednička sredstva, provodi naredbe i zapovijedi koje se odnose na izvršavanje radnih zadataka u vatrogasnoj jedinici pri vatrogasnoj intervenciji i spašavanju, stručno i psihološki se osposobljava, prema utvrđenom planu i programu kako bi zadovoljio na provjerama znanja i sposobnosti, odgovoran je za sredstva, sprave i opremu, sredstva veze koristi prema uputstvima za njihovo korištenje, na poziv za intervenciju dužan je javiti se odmah u vatrogasnu jedinicu, ne smije napustiti mjesto intervencije bez odobrenja rukovodioca akcije gašenja požara i spašavanja, za vrijeme dežurstva treba da bude psihički i fizički sposobasan za izvršenje vatrogasne intervencije i spašavanja i drugih radnih zadataka, upravlja motornim vozilom za gašenje požara, vrši poslove održavanja čistoće zgrade i prostora ispred zgrade, vrši poslove održavanja javnih površina i parkova, javnih objekata, objekata javne rasvjete, postavljanje banera i slično, vrši poslove dostavljanja službene pošte za Jedinstveni općinski organ uprave, vrši poslove nadzora nad sistemom zaštite i obezbjeđenja na području općine Visoko, obavlja i druge poslove po nalogu starješine, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je starješini.

    

       Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne 

       službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), kandidat treba   

      ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

-          SSS/IV ili III stepen - tehničke struke,

-          najmanje jedna (1) godina radnog staža,

-          položen stručni ispit za vatrogasca,

-          položen vozački ispit „C“ kategorije

-          da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

     Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

 

  1. uvjerenje o državljanstvu BiH,
  2. rodni list,
  3. diploma o vrsti i stepenu školske spreme,
  4. potvrda o radnom stažu,
  5. dokaz o položenom stručnom ispitu,
  6. dokaz o položenom vozačkom ispitu „C“ kategorije,
  7. ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz

                   organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i BiH i da

                  nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

  1. ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat daje izričitu saglasnost Gradu Visoko, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugih propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).   

           

           Kandidat  koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od jedne godine od dana prijema u radni odnos.

           Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

           Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), prije preuzimanja dužnosti namještenika.  

 

            Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu: GRAD VISOKO, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 VISOKO, sa naznakom: „Za javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika – NE OTVARATI“.

 

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.