Grad Visoko

25.02.2020

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. VISOKO

Na osnovu člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta JP "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko, broj: 069-III/20 od 04.02.2020. godine, te Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: NO-012-IV/20 od 04.02.2020.godine, JP “Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. VISOKO

 

I

Javno preduzeće "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko, Kakanjska br.4., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta:

1. "vozač-kurir" na period od 12 mjeseci – 1 izvršioc i

2. "saradnik u dežurnoj službi i hitnim intervencijama" do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 12 mjeseci – 1 izvršioc.

 

II

1.    RADNO MJESTO – vozač-kurir – 1 izvršioc

Opis poslova: prevoz  ljudi i opreme; dostavljanje pošte i robe na adresu; preuzimanje pošte i robe sa adrese; preuzimanje prevozne dokumentacije, utovaranje/istovaranje tereta u/iz vozilo/a (ako se radi o prevozu robe), kontrola, osiguranje i zaštita tereta tokom transporta; korištenje vozila; vođenje putnog naloga; održavanje vozila koji mu je povjeren za obavljanje poslova, tj. brine se o urednosti, higijeni vozila, redovnom pregledu u servisu, registraciji, zamjeni guma, razini goriva u rezervoaru automobila i sl.; stručno i savjesno obavlja druge poslove za koje je kvalifikovan, po nalogu Direktora i neposrednog rukovodioca.

 

Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za

to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

 

Posebni uslovi:

SSS/IV stepen tehničke struke, položen vozački ispit „C1“ kategorije.

 

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja.

 

Pripadajuća osnovna neto plaća je 770,00 KM.

 

Za navedeno radno mjesto nije potrebno radno iskustvo, niti je predviđen probni rad.

 

 

2.    RADNO MJESTO – Saradnik u dežurnoj službi i hitnim intervencijama –

1 izvršioc

 

Opis poslova: u skladu sa djelatnostima za koje je Preduzeće registrirano, opis navedenog zanimanja osim opisa po Standardnoj klasifikaciji zanimanja, obuhvata i sljedeće poslove:

 

Prima i evidentira sve vrste poziva putem dežurnog telefona od strane kupaca i drugih lica te daje kratke, stručne i nedvosmislene upute o postupanju; izdavanje naloga dežurnim ekipama za rad na intervencijama, te evidentiranje realizovanih naloga od strane dežurnih i drugih ekipa; prati i proučava propise, nove tehnologije i standarde iz domena službe; izvršava sve hitne intervencije; stručno i savjesno obavlja sve ostale poslove za koje je kvalifikovanpo nalogu Direktora i neposrednog rukovodioca.

 

Opći uslovi:

 

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za

to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

 

Posebni uslovi:

SSS, 1 (jedna) godinu radnog staža u struci; završena obuka iz gasne tehnike u skladu sa tehničkim pravilom za gasne instalacije G 600 i pripadajućim tehničkim pravilim; poznavanje tehničkih propisa i standarda iz oblasti gasne tehnike; poznavanje zakonskih propisa; poznavanje procesa transporta i distribucije prirodnog gasa; poznavanje postrojenja, opreme i instalacija gasnogsistema; poznavanje programskog paketa MS Office i poznavanje rada na računaru pod operativnim sistemom Windows; vozačka dozvola “B” kategorija - aktivan vozač; komunikativnost i organizovanost u poslu

 

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja.

 

Pripadajuća osnovna neto plaća je 860,00 KM.

 

Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad.

 

III

POTREBNI DOKUMENTI: 

Uz prijavu kandidata/kinje potrebno je dostaviti CV, odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.

 

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

 

Za radno mjesto – vozač-kurir:

 

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom srednjem ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju, iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje).

Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.

4. Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole.

5. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

7.  Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

 

 

Za radno mjesto – saradnik u dežurnoj službi i hitnim intervencijama

 

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom srednjem ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju, iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje).

Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.

4. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO).

5. Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole.

6. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:

  • Uvjerenja škola ili drugih agencija koje se bave obukom na računaru
  • Ovjeren dokaz o položenom ispitu informatike
  • Ovjeren prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike
  • Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na računaru.

7. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

8. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

9.  Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

  

 

IV

NAPOMENE: 

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja i po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motivisanost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

Kandidati/kinje koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, o polaganju usmenog stručnog ispita (intervjua) će biti blagovremeno obavješteni.

O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JP "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko i web stranici Osnivača.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata/kinja koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/735-299. 

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati/kinje mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

 

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. VISOKO

 

Kakanjska br.4., 71300 Visoko

 

sa naznakom:

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“