Grad Visoko

17.07.2019

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Gradonačelnica, r a s p i s u j e

 

J A V N I   O G L A S 

za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko

 

    Vrši se popuna radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko i to:                                                                           

 1.      Viši referent  za imovinsko-pravne evidencije u Odsjeku za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

           1 izvršilac

2. Viši referent za unos i evidenciju podataka u Centru za pružanje usluga u Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica u Službi za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu 

            1 izvršilac

1.   Viši  referent za imovinsko-pravne evidencije u Odsjeku za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

 

       Opis poslova: Vodi zapisnike na usmenim raspravama, na terenu i prostorijama Službe, vodi kompjutersku obradu podataka i otpremanje pošte, vodi evidenciju upisa predmeta u registar i arhiviranje predmeta, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

       Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

-          SSS/IV stepen - srednje obrazovanje društvene struke

-          najmanje deset (10) mjeseci radnog staža

-          položen stručni ispit

-          poznavanje rada na računaru

 

2.   Viši referent za unos i evidenciju podataka u Centru za pružanje usluga u Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica u Službi za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

 

       Opis poslova: zaprima i kompletira zahtjeve iz nadležnosti Odsjeka i vrši unos podataka, pruža pomoć strankama u vezi sa zahtjevima iz djelokruga Odsjeka, izdaje uvjerenja iz službene evidencije iz nadležnosti Odsjeka, prati konkursne procedure i instrukcije za provedbu konkursa iz Odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

 

      Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • SSS/IV stepen - srednje obrazovanje društvene struke
 • najmanje deset (10) mjeseci radnog staža
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računaru   

       Uz prijavu sa kratkom biografijom i naznakom kontakta i adrese, u originalu ili ovjerenoj kopiji ( ne starijoj od 3 mjeseca) prilažu se slijedeći dokumenti:

 

 1. uvjerenje o državljanstvu BiH,
 2. rodni list,
 3. diploma o vrsti i stepenu školske spreme,
 4. potvrda o radnom stažu,
 5. dokaz o položenom stručnom ispitu,
 6. potvrda o osposobljenosti za rad na računaru,
 7. ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 8. ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat daje izričitu saglasnost Gradu Visoko, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

           Kandidati  koji nemaju  položen stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

           Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

           Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), prije preuzimanja dužnosti namještenika.  

 

            Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu: GRAD VISOKO, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 VISOKO, sa naznakom: „Za javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika – NE OTVARATI“.

 

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.