Općina Visoko

21.12.2018

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU VISOKO

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 34/03 i 65/13), člana 33. Zakona o pravobranilaštvu (''Službene novine  ZE-DO kantona'', broj: 12/13), Načelnica općine Visoko,  objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

ZA   IMENOVANJE OPĆINSKOG  PRAVOBRANIOCA  U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU  VISOKO

 

I NAZIV POZICIJE

1. Općinski  pravobranilac – 1 (jedan) izvršilac

 

II OPIS POZICIJE

 

Ovlaštenja i nadležnosti općinskog  pravobranilaštva  utvrđeni su odredbama člana 11. stav (4), člana 12. i člana 32.Zakona o pravobranilaštvu  (''Službene novine ZE-DO kantona'', broj 12/13).

Općinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i  njenih organa i tijela  koja  nemaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju se iz budžeta općine.

Poslove zastupanja vrši pred sudovima i drugim nadležnim organima, te vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom.

 

1. OPĆI USLOVI

Kandidat za imenovanje na dužnost općinskog  pravobranioca mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

-   da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-   da je stariji od 18 godina,

-   da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandiduje,

-   da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup  i  da se da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak,

-   da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjenih pozicija,

-   da se na njega ne odnosi član IX. 1  Ustava Bosne i Hercegovine,

-   da nije zvanični nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 16/02).

 

2. POSEBNI USLOVI

Svi kandidati su dužni ispuniti slijedeće posebne  uslove:

-  VSS, VII stepen stručne spreme, diplomu visokog obrazovanja, odnosno prvog  (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja  pravne struke,

-  položen pravosudni ispit,

-  da ima iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima  i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje četiri godine nakon položenog pravosudnog ispita, kao i druge uslove predviđene posebnim propisima,

- da nije član izvršnih tijela političke stranke i da nije uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost ili posao koji je inače nespojiv sa obavljanjem službe pravobranioca.

 

 

 III Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti (original ili ovjerenu kopiju):

-  biografiju, adresu i broj kontakt  telefona,

-  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),

-  diplomu o završenom fakultetu,

-  uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

-  uvjerenje/dokaz  o radnom iskustvu,

-  uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od 3

   mjeseca),

-  uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata, podnosioca prijave na javni konkurs ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-  ovjerenu izjavu o ispunjenju uslova iz tačke  II. 1. u alinejama 5. do 7. općih uslova i tačke  II 2. alineja 4. posebnih uslova iz javnog  konkursa.

 

IV

 

Kandidat koji bude izabran obavezan je  da dostavi  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, u roku od osam dana od dana izbora.

 

V

 

Općinski pravobranilac imenuje se na period od četiri godine.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs moraju biti originali ili u ovjerenoj kopiji.

Prijavu na javni konkurs s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana počev  od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

VI

Javni konkurs objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH'' i ''Oslobođenju“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijavu na javni konkurs, sa svim traženim dokumentima, potrebno je dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

 

OPĆINA VISOKO, Alije Izetbegovića br. 2A, VISOKO – Komisija za imenovanje Općinskog pravobranioca u OP Visoko, sa naznakom :

''Prijava na javni konkurs za  imenovanje općinskog  pravobranioca - ne otvaraj "

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

 

 

 

 

             OPĆINSKA NAČELNICA 

mr.sci. Amra Babić