Općina Visoko

27.12.2018

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Općinska načelnica Visoko raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

 za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko

 

Vrši se popuna radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko i to:                                                                              

1. Viši samostalni referent  za poslove iz komunalne oblasti u Odsjeku za komunalne poslove i zaštitu okoline u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Općine Visoko - 1 izvršilac                                            

 

1. Viši samostalni referent za poslove iz komunalne oblasti u Odsjeku za komunalne poslove i zaštitu okoline u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Općine Visoko      

 

Opis poslova: Obilazi teren, sastavlja izvještaje, te daje stručna mišljenja po predmetima iz oblasti komunalnih poslova, inicira programe razvoja i mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti, učestvuje u izradi planova i projekata iz komunalne oblasti, inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata u oblasti planiranja, predlaže lokacije, namjenu i uređenje javnih površina, vrši nadzor nad provođenjem programa komunalnih djelatnosti i programa tekućeg održavanja i ostalih programa iz nadležnosti Odsjeka, vrši izradu predmjera i tehničkih rješenja za oblast niskogradnje, vrši nadzor na održavanju gradskih ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije i zimskog održavanja, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

    

 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

-          VŠS/VI stepen - više obrazovanje tehničke struke

-          najmanje tri (3) godine radnog staža

-          položen stručni ispit

-          poznavanje rada na računaru

 

 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

  1. uvjerenje o državljanstvu BiH,
  2. rodni list,
  3. diploma o vrsti i stepenu školske spreme,
  4. potvrda o radnom stažu,
  5. dokaz o položenom stručnom ispitu,
  6. potvrda o osposobljenosti za rad na računaru,
  7. ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

           

Kandidat  koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), prije preuzimanja dužnosti namještenika.  

 

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu:

 

OPĆINA VISOKO, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71 300 VISOKO,

sa naznakom:

„Za javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika – NE OTVARATI“.

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                        

 

 

 

                                         OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

                                          mr.sci. Amra Babić