Općina Visoko

17.10.2018

JU “DOM ZDRAVLJA” VISOKO - JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-2910/18. i 01-2911/18. od 12.10.2018.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje :

Javni oglas

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

I RADNO MJESTO

1. Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine - 1 izvršilac -   na određeno vrijeme - do povratka radnika sa porodiljskog odsustva i

2. Medicinska sestra/tehničar u službi Hitne medicinske pomoći :

Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršilac -  na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora medicine ili medicinske sestre/tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

* da je državljanin BiH,

* da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,

* završen medicinski fakultet (za rbr I.1.),

* završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za rbr I.2.),

* položen stručni ispit (za rbr I.1. i I.2.) i

* posjedovanje važeće licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili da je u postupku izdavanja licence.

b.) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 :

* Doktor medicine sa minimalno 6 mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima doktora medicine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2 :

* Medicinska sestra/tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema-minimalno 12 mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima medicinske sestre/tehničara.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto pod rednim brojem I.1.),

2. Diplomu o završenom medicinskoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto pod rednim brojem I.2.),

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Licencu za samostalan rad ili dokaz da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci radnog iskustva,

5. Izvod iz matične knjige rođenih,

6. Uvjerenje o državljanstvu i

7. Potvrdu o radnom iskustvu izdatu od strane pravnog lice gdje je sticano radno iskustvo u struci.

Dostavljeni dokument/dokaz o položenom stručnom ispitu smatra se i računa kao 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefona a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom:

 

 

“Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu :

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA BIH broj 22.71300 VISOKO

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na web portalu JU "Dom zdravlja" Visoko.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas bit će objavljen na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko, u dnevnom listu Oslobođenje i na zvaničnoj web stranici Osnivača - Općine Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.