Općina Visoko

08.04.2019

JU "Dom zdravlja" Visoko : Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-0935/19, 01-0936/19, 01-0937/19, 01-0938/19, 01-0939/19, 01-0940/19 i 01-0941/19 od 04.04.2019.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I RADNO MJESTO

1. Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine                  4 izvršioca              na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

2. Ljekar u službi Hitne medicinske pomoći :

Doktor medicine                  1 izvršioc                na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

3. Ljekar u službi Zdravstvene zaštite predškolske djece 0-6 godina :

Doktor medicine                  1 izvršioc                na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

4. Medicinska sestra u službi Porodične medicine :

Medicinska sestra/tehničar 

opšti smjer                           1 izvršioc                na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

5. Medicinska sestra u službi Hitne medicinske pomoći  :

Medicinska sestra/tehničar

opšti smjer                            2 izvršioca              na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.          

6. Laboratorijski tehničar u službi Laboratorijske dijagnostike :

Laboratorijski tehničar       1 izvršioc                na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

7. Rukovodioc tehničkog sektora i zaštite na radu u Tehničkom sektoru :

SSS tehnički smjer               1 izvršioc                na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.          

8. Rukovolac parnih kotlova i centralnog grijanja - domar :

SSS tehnički smjer               1 izvršioc                na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih definisanih Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.1., I.2. i I.3.),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za poziciju iz tačke I.4. i I.5.),
 • završenu srednju medicinsku školu-laboratorijski smjer (za poziciju iz tačke I.6.),
 • završenu srednju školu tehnički smjer (za poziciju iz tačke I.7. i I.8.),
 • za zdravstvene radnike posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili da je u postupku izdavanja iste. 

b.) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1., 2. i 3. :

Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore. Minimalno 6 mjeseci radnog staža u struci na poslovima doktora medicine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4 i 5. :

Medicinska sestra/tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore. Minimalno 6 mjeseci radnog staža u struci na poslovima medicinske sestre/tehničara.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6. :

Laboratorijski tehničar – srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore. Minimalno 6 mjeseci radnog staža u struci na poslovima laboratorijskog tehničara.

Za radno mjesto pod rednim brojem 7 :

Srednja stručna sprema - tehnički smjer, položen ispit za C kategoriju za upravljanje teretnim/motornim vozilom. Minimalno 6 mjeseci radnog staža na ovim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 8 :

Srednja stručna sprema tehnički smjer - sa položenim stručnim ispitom za rukovanje i opsluživanje toplovodnih, vrelovodnih i parnih niskotlačnih i srednjetlačnih kotlovskih postojenja na sve vrste pogonskih goriva položen kod ovlaštene institucije, položen ispit iz protivpožarne zaštite u periodu od posljednje dvije godine. Minimlano 6 mjeseci radnog staža na ovim poslovima.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto iz tačke I.1., I.2. i I.3.),
 2. Diplomu ili Svjedočanstvo o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto iz tačke I.4. i I.5.),
 3. Diplomu ili Svjedočanstvo o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-laboratorijskog smjera (za radno mjesto iz tačke I.6.),
 4. Diplomu ili Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi - tehnički smjer i dokaz o položenoj C kategoriji za upravljanje teretnim motornim vozilom (za radno mjesto iz tačke I.7.),
 5. Diplomu o završenom srednjoj školi-tehnički smjer, dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu iz protivpožarne zaštite u periodu od posljednje dvije godine (za radno mjesto iz tačke I.8.),
  1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za zdravstvene radnike iz tačke),
  2. Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence za zdravstvene radnike.
  3. Ovjerena i potpisana potvrda izdata od strane poslodavca/pravnog lica gdje je kandidat stekao radni staž.
  4. Izvod iz matične knjige rođenih i
  5. Uvjerenje o državljanstvu.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenakopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke, tačnu kontakt adresu i telefon. Tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Pod važećim „Uvjerenjem o državljanstvu“ podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa a ne od datuma ovjere kopije istog do dana predaje prijave na ovaj oglas.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom

“Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje radno mjesto) – ne otvaraj – otvara Komisija”

na adresu : JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA RBIH broj 22.71300 VISOKO.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave. Javni oglas biće objavljen na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko, web stranici Osnivača općine Visoko i u dnevnom listu Oslobođenje. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, eventulani povrat dostavljene dokumentacije kandidata vrši se isključivo na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se dostavlja na protokol JU "Dom zdravlja" Visoko.