Općina Visoko

26.12.2018

JU "Dom zdravlja" Visoko: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-3113/18., 01-3114/18., 01-3115/18., 01-3116/18. i 01-3117/18. od 21.12.2018.godine, Direktor JU "Dom zdravlja" Visoko raspisuje :

 

Javni oglas

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

 1. Psiholog u službi Centar za rani rast i razvoj :

Psiholog (drugi ciklus VSS po Bolonjskom sistemu ili VSS VII stepen) - 1 izvršilac na određeno vrijeme - 12 mjeseci.

 1. Logoped u službi Centar za rani rast i razvoj :

Psiholog (drugi ciklus VSS po Bolonjskom sistemu ili VSS VII stepen) - 1 izvršilac na određeno vrijeme - 12 mjeseci.

 1. Medicinska sestra/tehničar u službi Porodične medicine :

Medicinska sestra/tehničar - 4 izvršioca na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

 1. Medicinska sestra/tehničar u službi Porodične medicine :

Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršilac na određeno vrijeme – do povratka radnika sa privremene spriječenosti za rad/bolovanje.

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka psihologa, logopeda i medicinske sestre/tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko kako slijedi:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen fakultet (za rbr I 1. i I 2.),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za rbr I 3. i I 4),
 • položen stručni ispit i
 • posjedovanje važeće licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili da je u postupku izdavanja licence (za rbr I 2., I 3. i I 4.).

b) Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • Diplomirani psiholog (drugi ciklus VSS po Bolonjskom sistemu ili VSS VII stepen) sa minimalno 12 mjeseci radnog iskustva u struci na ovim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2 :

 • Diplomirani logoped (drugi ciklus VSS po Bolonjskom sistemu ili VSS VII stepen) sa minimalno 12 mjeseci radnog iskustva u struci na ovim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i 4 :

 • Medicinska sestra/tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema-minimalno 6 mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima medicinske sestre/tehničara.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom fakultetu za radno mjesto pod rednim brojem I 1. i I 2.(diploma treba biti nostrificirana, ukoliko fakultet nije završen u BiH),
 2. Svjedočanstvo/Diploma o završenom medicinskoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto pod rednim brojem I 3. i I 4.),
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem I 2., I 3. i I 4.),
 4. Licencu za samostalan rad ili dokaz da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore (za radno mjesto pod rednim brojem I 2., I 3. i I 4.),
 5. Izvod iz matične knjige rođenih,
 6. Uvjerenje o državljanstvu i
 7. Potvrda (dokaz) o radnom iskustvu (sa preciziranjem poslova koje je kandidat obavljao uz obaveznu naznaku ako se radi o radu sa pacijentima/djecom), za radna mjesta pod I 1. (psiholog) i I 2. (logoped) izdata od strane poslodavca gdje su obavljali radni staž.
 8. Potvrdu (dokaz) o radnom iskustvu izdatu od strane pravnog lice gdje je sticano radno iskustvo u struci (za radno mjesto pod I 3. i I 4). Dostavljeni dokument/dokaz o položenom stručnom ispitu smatra se i računa kao 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom

“Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA RBIH broj 22.71300 VISOKO

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na web portalu JU "Dom zdravlja" Visoko.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko, web stranici Osnivača Općine Visoko i u dnevnom listu Oslobođenje.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.