Općina Visoko

30.07.2018

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO: JAVNI OGLAS

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) .

Upravni odbor  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

KONKURS

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

 

u trajanju od najviše jedne godine

1.Odgajatelj -6 kandidata,

2.Spremačica – 1 kandidat,

3.  Volonter, Prof. Predškolskog odgoja  -2 kandidata

I

Uz prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 3 mjeseca):

 1. Kraču biografiju
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ,

nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 3 mjeseca)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Sanitarna knjižica

Dokumente pod tačkom 4. i tačkom 6. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos.

 

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

 1. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1godinom rada na poslovima odgajatelja  nakon sticanja diplome
 2. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
 3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
 4. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,
 5. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja,
 6. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili

Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca (Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)

 1. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,
 3. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

 

II

Uz prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 2 ., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

 

 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (SSS )
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao.

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima:

 1. Uvjerenje o dužini trajanja nezaposlenosti
 2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 3. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,
 4. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

 

III

Uz prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 3 ., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 3 mjeseca):

 

 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja)
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 3 mjeseca)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Sanitarna knjižica

Dokumente pod tačkom 3. i tačkom 5. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja na osposobljavanje –volonterski rad.

 

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

 1. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
 2. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
 3. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,
 4. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca.

IV

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata  ( br. 04-135/16 od 13.07.2016)  koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko .

IV

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,  o ćemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja (30.07.2018) u  dnevnom listu Oslobođenju,   Web stranici općine Visoko i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko.

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:   

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na konkurs za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje

UPRAVNI ODBOR   JU ZA PoREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO