Općina Visoko

16.10.2018

KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

Na osnovu Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11), Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko u trajanju od najviše jedne godine

 

 

1. Odgajatelj - 2 kandidata,

 

I

Uz prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (original ili ovjerena kopija dokumenata ne starija od 3 mjeseca):

1. Kraću biografiju

2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)

4. Uvjerenje o nekažnjavanju, dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 3 mjeseca)

5. Izvod iz matične knjige rođenih

6. Sanitarna knjižica

7. Dokaz o položenom stručnom ispitu

8. Ljekarsko uvjerenje

Dokumente pod tačkom 4. tačkom 6. i tačkom 8 kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos.

 

II

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

1. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1 godinom rada na poslovima odgajatelja nakon sticanja diplome

2. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,

4. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,

5. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja,

6. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili

Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca (Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)

7. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,

8. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,

9. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

 

III

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata ( br. 04-135/16 od 13.07.2016) koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko.

 

IV

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

 

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja (od 16.10.2018 do 23.10.2018) u novinama-NIPD Naša riječ doo Zenica, Web stranici općine Visoko i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko. Krajnji datum predaje Prijave na konkurs je 23.10.2018. god.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, 71300 Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na konkurs za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje" 

UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO