Grad Visoko

05.02.2019

Konkurs za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme u vrtiću

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016 ),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11), Upravni odbor  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

 

KONKURS

za prijem  u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme  odgajatelja/ica u vrtiću, na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, u trajanju od 180 sati (tri mjeseca) – 7 izvršilaca

 

 

Opis poslova :

Odgajatelj u realizaciji Programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

 • Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
 • Pripreme za odgojno – obrazovni rad
 • Individualno stručno usavršavanje
 • Saradnja sa roditeljima
 • Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji
 • Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 • Ostali poslovi po potrebi.

 

I

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ( original ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

 1. Kraću biografiju
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju, dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Izvod iz matične knjige rođenih
 6. Sanitarna knjižica

Dokumente pod tačkom 4. i tačkom 6. kandidat dostavlja po izvršenom izboru, a prije stupanja u radni odnos.

 

II

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

 1. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ili Dokaz o dužini radnog staža u ustanovama odgoja i obrazovanja
 2. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
 3. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,
 4. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja,
 5. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili

Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca (Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)

 1. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,
 3. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

 

III

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata  (br. 04-135/16 od 13.07.2016) koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko.

 

IV

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,  o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatrat će se da je odustao od konkursa.

 

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana (od 05.02.2019 do 12.02.2019, zadnji dan za predaju dokumentacije je 12.02.2019)  objavljen u sedmičnom listu Naša riječ,  Web stranici Općine Visoko i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko.

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:   

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na konkurs za radno mjesto odgajatelaja na realizaciji OPOIO

UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO