Grad Visoko

19.06.2019

Javni oglas za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Na osnovu Zakona o radu (br. 26/16 član 22. stav 2), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016 ), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) .

Upravni odbor i Direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

u trajanju od (deset) 10 mjeseci

 

 

I

Raspisuje se konkurs za radno mjesto :

 

1. Prof. predškolskog odgoja ( odgajatelj) -5 kandidata, na period od 10 mjeseci

2. Prof. predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat, na period do povratka uposlenice na radno mjesto odnosno najduže 10 mjeseci

3. Spremačica – 2 kandidata, na period od 10 mjeseci

4. Kuhar -1 kandidat, na određeno vrijeme u trajanju od deset mjeseci.

 

II

Uz prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1 i 2., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

 

1. Kraću biografiju

2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseca)

4. Uvjerenje o nekažnjavanju, dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 6 mjeseci)

5. Izvod iz matične knjige rođenih

6. Sanitarna knjižica

7. Dokaz o položenom stručnom ispitu

8. Ljekarsko uvjerenje

Dokumente pod tačkom 4. tačkom 6. i tačkom 8 kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos.

 

III

Kandidati za poziciju 1 i 2 su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

1. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1 godinom rada na poslovima odgajatelja nakon sticanja diplome

2. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,

4. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,

5. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja,

6. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili

Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca (Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)

7. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,

8. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,

9. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

 

 

IV

Uz prijavu KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 3 I 4 su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o radu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

 

1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (SSS III stepen kuharskog smjera za poziciju 4; SSS - za poziciju 3)

2. Uvjerenje o završenom kursu i položenom ispitu za sticanje osnovnih znanja iz higijene životnih namirnica i predmeta opće upotrebe – za poziciju 4)

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4. Uvjerenje o ne kažnjavanju, dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao

5. Izvod iz matične knjige rođenih

6. Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao

 

V

Kandidati za poziciju 3 i 4 su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima:

10. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1 godina rada nakon sticanja diplome na poslovima za koje se kandidat prijavljuje, - za poziciju 3,4 )

11. Uvjerenje o dužini trajanja nezaposlenosti

12. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,

13. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,

14. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu (za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

 

VI

Zaprimljene prijave za sve pozicije će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata ( br. 04-135/16 od 13.07.2016) koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene Konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko .

 

VII

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene Konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, o ćemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

 

VIII

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseca.

 

IX

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sedmičnom listu Naša riječ (od 18.06.2019 do 25.06.2019) u novinama- Naša riječ doo Zenica, Web stranici općine Visoko i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko . Krajnji datum predaje Prijave na konkurs je 25.06.2019. god.

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Konkurs za radno mjesto na koju se kandidat prijavljuje.