Općina Visoko

08.06.2018

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA JAVNOG OGLASA ZA IZBOR ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP „VISOKO“ D.O.O. VISOKO

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), Zaključka Općinskog vijeća o utvrđivanju i oglašavanju pozicije člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko čiji je osnivač Općina Visoko, broj: 01/1-02-183/18 od 25.05.2018. godine i Zaključka Općinskog  vijeća o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog odbora JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, broj: 01/1-02-184/18 od 25.05.2018. godine, Služba za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća Visoko objavljuje

 

 

ISPRAVKU DIJELA TEKSTA JAVNOG  OGLASA

za izbor člana Nadzornog odbora

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

 

 

U dijelu teksta Javnog oglasa za izbor člana Nadzornog odbora JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, objavljenog 06.06.2018.godine u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, Dnevnim novinama „Oslobođenje“ i Web stranici Općine Visoko, www.visoko.gov.ba. , vrši se ispravka  dijela teksta javnog oglasa u uvodu i tačci I i  to tako da umjesto : „ JP Visoko Ekoenergija“  ispravlja se i glasi: JKP „Visoko“.

 

 

U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmjenjen.