Općina Visoko

26.06.2018

JAVNI OGLAS JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

Na osnovu  Zakona o radu (br. 26/16 član 22. stav 2), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016 ),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11), direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko u trajanju od najviše jedne godine

 

I

 

Raspisuje se konkurs za radno mjesto :       

1. KUHAR/ICA - 2 izvršioca

2. SPREMAČICA – 2 izvršioca       

3. DOMAR -1 izvršilac

 

II

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

 

 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (SSS III stepen kuharskog smjera za poziciju 1;SSS -  za poziciju 2 i 3)
 2. Uvjerenje o završenom kursu i položenom ispitu za sticanje osnovnih znanja iz higijene životnih namirnica i predmeta opće upotrebe – za poziciju 1)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao
 5. Izvod iz matične knjige rođenih
 6. Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao

 

 

 III

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima:

 1. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 10 mjeseci rada nakon sticanja diplome na poslovima za koje se kandidat prijavljuje, - za poziciju 1,2 i 3)
 2. Uvjerenje o dužini trajanja nezaposlenosti
 3. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 4. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,
 5. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

 

IV

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata  ( br. 04-135/16 od 13.07.2016)  koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko .

 

V

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,  o ćemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

 

VI

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca.

Primljeni kandidat dužan je u roku od sedam(7) dana od dana prijema priložiti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

VII

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na Web stranici općine Visoko, Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko i dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:   

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto na koju se kandidat prijavljuje.