Općina Visoko

13.05.2018

JU "DOM ZDRAVLJA" VISOKO - JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-1420/18. od 26.04.2018.godine, Vršioc dužnosti Direktora JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

I RADNO MJESTO

 1. Ljekar u službi Hitne medicinske pomoći :

Doktor medicine                              1 izvršilac             na neodređeno vrijeme,

 1. Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine                              4 izvršioca            na neodređeno vrijeme

 1. Ljekar u službi Stomatološke zdravstvene zaštite djece od 3-6 i 7-19 godina :

Doktor stomatologije                     1 izvršilac             na neodređeno vrijeme

 1. Medicinska sestra/tehničar u službi Hitne medicinske pomoći :

Medicinska sestra/tehničar         2 izvršioca            na neodređeno vrijeme

 1. Ljekar u službi zdravstvene zaštite žena:

Specijalista ginekolog                     1 izvršilac             na određeno vrijeme- na period od 6 mjeseci.

 1. Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine                              1 izvršilac             na određeno vrijeme - na period od 12 mjeseci.

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora medicine ili doktora stomatologije ili medicinske sestre/tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet (za rbr I.1., I.2. i I.6.),
 • završen stomatološki fakultet (za rbr I.3),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za rbr I.4.),
 • završen medicinski fakultet i specijalizaciju iz ginekologije (za poziciju iz tačke I.5.),
 • posjedovanje važeće licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili da je u postupku izdavanja licence.

b.) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 :

 • Doktor medicine sa minimalno 16 mjeseci radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2 :

 • Doktor medicine sa edukacijom iz porodične medicine-minimalno 16 mjeseci radnog iskustva ili
 • Doktor medicine koji pohađa edukaciju iz porodične medicine-minimalno 16 mjeseci radnog iskustva.
 • Doktor medicine bez edukacije iz porodične medicine-minimalno 16 mjeseci radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3 :

 • Doktor stomatologije minimalno- 60 mjeseci radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4 :

 • Medicinska sestra/tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema-minimalno 16 mjeseci radnog iskustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5 :

 • Specijalista ginekolog sa minimalno 1 /jednom/ godinom dana radnog iskustva na poslovima spec.ginekologa.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6 :

 • Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto pod rednim brojem I.1., I.2., i I.6.),
 2. Diplomu o završenom stomatološkom fakultetu (za radno mjesto pod rednim brojem I.3.),
 3. Diplomu o završenom medicinskoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto pod rednim brojem I.4.),
 4. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu i Uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz ginekologiji (za poziciju iz tačke I.5.),
 5. Dokaz o stručnom usavršavanju (za radno mjesto pod rednim brojem I.2.),
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 7. Licencu za samostalan rad ili dokaz da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno šest mjeseci radnog iskustva,
 8. Izvod iz matične knjige rođenih,
 9. Uvjerenje o državljanstvu i
 10. Potvrdu o radnom iskustvu izdatu od strane pravnog lice gdje je sticano radno iskustvo.

Dostavljeni dokument/dokaz o položenom stručnom ispitu smatra se i računa kao 6 mjeseci radnog iskustva.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenakopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefona a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA BIH broj 22.71300 VISOKO

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.