Općina Visoko

14.06.2018

JU "DOM ZDRAVLJA" VISOKO: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko te Odluke Upravnog odbora broj 01-1750/18. od 31.05.2018. godine, Vršilac dužnosti Direktora JU "Dom zdravlja" Visoko raspisuje :

 

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

 1. Rukovalac parnih kotlova i centralnog grijanja - domar u JU "Dom zdravlja" Visoko - SSS tehnički smjer - 1 izvršioc - na određeno vrijeme period od 12 mjeseci.

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka Rukovaoca parnih kotlova i centralnog grijanja-domar utvrđenih Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko kako slijedi:

 • da je državljanin BiH i
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost.

b.) Posebni uslovi :

 • srednja stručna sprema tehnički smjer sa stručnim ispitom za rukovanje i opsluživanje toplovodnih, vrelovodnih i parnih niskotlačnih i srednjetlačnih kotlovskih postojenja na sve vrste pogonskih goriva položen kod ovlaštene institucije,
 • položen ispit iz protivpožarne zaštite u periodu od posljednje dvije godine,
 • minimalno godina radnog iskustva.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom srednjoj školi-tehnički smjer
 1. Dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu iz stava II. tačka b) alineja 1,
 2. Dokaz o položenom ispitu iz stava II. tačka b) alineja 2,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje o državljanstvu i
 5. Potvrdu  o radnom iskustvu na ovim poslovima izdata od strane poslodavca.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenakopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefona a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

 

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom

 

 

“Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO, ul. BRANILACA BIH broj 22.71300 VISOKO

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na web stranici JU "Dom zdravlja" Visoko. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU "Dom zdravlja" Visoko.

 

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.