Općina Visoko

28.07.2018

JU "DOM ZDRAVLJA" VISOKO - OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2185/18. od 18.07.2018.godine, Vršilac dužnosti Direktora JU "Dom zdravlja" Visoko raspisuje :

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

 

I RADNO MJESTO

 1. Medicinska sestra/tehničar u službi Hitne medicinske pomoći :

Medicinska sestra/tehničar        1 izvršioc             na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

 

II USLOVI

Kandidat treba da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšte uslove :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka medicinske sestre/tehničara definisanih Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko kako slijedi :

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer,
 • posjedovanje važeće licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili da je u postupku izdavanja licence.

b.) Posebni uslovi :

 • medicinska sestra/tehničar–opšti smjer– srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore sa minimalno 6 mjeseci radnog iskustva računajući i pripravnički staž.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-opšti smjer,
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 3. Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Potvrdu o radnom iskustvu izuzev potvrde o obavljenom pripravničkom stažu.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENAKOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 4. i 5. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa. U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto medicinska sestra/tehničar – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu :

 

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

BRANILACA BIH broj 22.

 71300 VISOKO

 

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata (ime i prezime i kontakt telefon)

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na web stranici JU "Dom zdravlja" Visoko.

 

Kandidat koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici JU"Dom zdravlja"Visoko i na web stranici Osnivača općine Visoko.

 

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, bit će pozvani na intervju  Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.