Općina Visoko

27.06.2018

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO: JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), Zaključka Općinske načelnice o standardima i kriterijima za imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko, broj: 01/2-02-1169/17 od 14.08.2017. godine, Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju i oglašavanju  upražnjene pozicije predsjednika Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko općine Visoko, broj: 01/2-02-798/18 od 18.06.2018. godine, Općinska načelnica Visoko objavljuje:

 

J A V N I   O G L A S

za imenovanje predsjednika Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko općine Visoko

 

I

Objavljuje se oglas za prijavu kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko općine Visoko, kako slijedi:

 

1. Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

-       predsjednik                                 1

 

 

Opis pozicije:

Predsjednik i članovi upravnog odbora javne ustanove nadziru rad i poslovanje direktora ustanove, raspolažu imovinom i kapitalom ustanove, utvrđuju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izještaje o poslovanju, predlažu raspodjelu dobiti, odnosno način pokrića gubitka, te obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonomo ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine ZDK”, broj: 7/10), te drugim zakonima i propisima.

 

Mandat predsjednika upravnog odbora je četiri godine, odnosno do isteka mandata članova Upravnog odbora imenovanih 05.10.2017.godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad članova utvrđena je općim aktima ustanove i ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, pored općih i posebnih uslova uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

- sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,

- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,

- rezultati rada ostvareni tokom karijere.

  

 

II        

 

Opći uslovi za imenovanje su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije u funkciji u političkoj stranci u smisli člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
 7. da nije član nadzornog ili upravnog odbora u više od jednog privrednog društva ili institucije ili ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa jedne pozicije u roku od tri (3) dana od dana imenovanja,
 8. da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi za koju se kandiduje
 9. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru u koji se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 10. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora,
 11. da nije osoba starija od 65 godina na dan imenovanja.

 

Posebni uslovi za imenovanje su:

 1. da ima završen VSS/VII stepen stručne spreme ili VŠS/VI stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja
 2. da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja u stručnoj spremi,
 3. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javne ustanove u okviru koje se kandiduje ili druge javne ustanove, javnog preduzeća ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,
 4. da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije javne ustanove,
 5. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
 6. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 7. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 8. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

 

 

III

 

Potrebni dokumenti:

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

 

Uz prijavu treba dostaviti:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. potvrda o radnom stažu,
 4. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3 – 10 općih uslova,
 5. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačci 3. posebnih uslova

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije

 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas će se objaviti u:

a)      „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“,

b)      Dnevnim novinama „Oslobođenje“,

c)      Web stranici Općine Visoko, www.visoko.gov.ba.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom sa naznakom:

 

 „PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO – NE OTVARATI“

            Služba za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća

Komisija za izbor na poziciju predsjednika UO u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

 

           

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                 OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

                                                                                                mr. sci. Amra Babić