Općina Visoko

29.05.2018

PROGRAM LOKACIJA I NAKNADA ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO ZA 2018.

Na osnovu člana 40. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 4/15, 5/15 i 9/17), pomoćnica načelnice u Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke, po ovlaštenju Općinske načelnice Visoko-rješenje broj: 01/2-02-680/18 od 10.5.2018. godine, donosi

 

P R O G R A M   

LOKACIJA I NAKNADA ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNE

POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO ZA 2018. GODINU

 

 

Član 1.

(1) Ovim programom utvrđuju se lokacije i visina naknade za privremeno zauzimanje javne površine na području općine Visoko u 2018. godini u svrhu postavljanja:

- bašta (ljetnih i zimskih), tendi i privremenih prodajnih i izložbenih mjesta ispred poslovnih objekata i prostorija,

- ljetnih bašta koje nisu sastavni dijelovi postojećih poslovnih objekata i prostorija,

- pokretnih objekata na točkovima, tezgi, rashladnih uređaja, stolova za prodaju lutrije, štampe, knjiga, cvijeća, ukrasnih predmeta i slično,

- zabavnih parkova, cirkuskih šatri i drugih zabavnih sadržaja,

- stolova, tezgi i sl. u svrhu prodaje ukrasnih predmeta, cvijeća, čestitki, suvenira i slično, u dane državnih i drugih praznika kada je to uobičajeno, najduže do 10 dana i najviše do 5 m2.

(2) Ovim programom utvrđuje se i visina naknade za privremeno zauzimanje privatnog zemljišta u svrhu postavljanja bašte.

 

BAŠTE

Član 2.

(1) Lokacije u gradskom području za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja bašta podijeljene su u tri zone.

(2) Lokacije i uslovi pod kojima se dozvoljava privremeno zauzimanje i korištenje javne površine na području općine Visoko u svrhu postavljanja bašta su:

Red.

br.

Ulica

Zona

Poslovni objekat

Površina priv. zauz.

(m2)

Uslovi

Napomena

1.

 

Čaršijska

I

Caffe picerija „Pasha“

35,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

 

2.

Čaršijska

I

Poslovni objekat „SEM“

35,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

 

3.

 

Čaršijska

I

Caffe „Etro Ime“           

35,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

 

4.

Čaršijska

I

Fast food „Tabhana“

32,00

Javna površina prije objekta (kod kioska Tobaco) ;

Ljetna bašta ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

 

5.

Alije Izetbegovića

I

Bašta „Gradska kafana“

100,00

Bašta se koristi uz zakupljeni poslovni prostor „Partizan“;

Ograđen prostor uz ugostiteljski objekat koji ne ulazi u pješačku zonu

Naknada se obračunava u skladu sa članom 6. stav 3. ovog programa

6.

Alije Izetbegovića

I

Bašta „Jagoda“

250,00

Ljetna bašta se dodjeljuje putem konkursa;

Ograđena površina ljetne bašte koja ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

Naknada se obračunava u skladu sa članom 6. stav 2. ovog programa

7.

Alije Izetbegovića

I

Bašta „Bosna“

150,00

Ravni krov poslovnog objekta se koristi kao bašta;

Ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

Naknada se obračunava u skladu sa članom 6. stav 4. ovog programa

8.

 Matrakčijina

I

UR „Hamer“  

 

   21,00

Dio javne površine iza JU «Zavičajni muzej»;

Ostavljen prostor za komunikaciju pješaka širine 1m

 

9.

Hazima Dedića

I

Galerija „Mala group“

25,00

Javna površina preko puta objekta;

Ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

 

10.

 

Branilaca BiH

I

Bašta Dom kulture

170,00

Javna površina ispred objekta;

Posebno ograđena površina koja ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

 

11.

Branilaca BiH

I

Bašta KSC „Mladost“

32,00

Javna površina ispred objekta;

Ostavljen prostor za komunikaciju pješaka širine 1m

 

12.

Branilaca BiH

 

 

 

 

I

SUR Caffe bar „Mladost“       

30,00

Javna površina-plato ispred KSC „Mladost“; Ljetna bašta u pješačkoj zoni

 

13

Branilaca BiH

 

 

I

UR „Don Padrino“

10,50

Javna površina (trotoar) ispred objekta;

Ostavljen prostor za komunikaciju pješaka širine 1m

 

14.

Donje Rosulje

 

 

 

 

 

 

I

Caffe „Karo“

22,00

Javna površina (trotoar) ispred objekta;

Ostavljen prostor za komunikaciju pješaka širine 1m

 

15.

 

Branilaca BiH

I

Hotel“Piramida sunca“

105,00

Javna površina ispred objekta;

Ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

 

16.

Zanatski centar „Sebilj“

II

Ugostiteljski objekat„Luksor“

80,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta u pješačkoj zoni

 

17.

Zanatski centar „Sebilj“

II

Ugostiteljski objekat„Premier“

80,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta u pješačkoj zoni

 

18.

Zanatski centar „Sebilj“

II

Ugostitelj.objekat „Roso Nero“  

64,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta u pješačkoj zoni

 

19.

Zanatski centar „Sebilj“

II

Ugostitelj.objekat Dizdarević“

16,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta u pješačkoj zoni

 

20.

Zanatski centar „Sebilj“

II

Caffe slastičarna „Fontana“

30,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta u pješačkoj zoni

 

21.

Zanatski centar „Sebilj“

II

Ugostitelj.objekat „Ime“

42,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta u pješačkoj zoni

 

22.

Zanatski centar „Sebilj“

 

II

Ugostitelj.objekat „V.I.P. PUB“

37,00

Površina ispred objekta-vl.ZC „Sebilj“;

Bašta ne ulazi u prostor pješačke zone (trotoara)

Naknada se obračunava u skladu sa članom 6. stav 4. ovog programa

23.

 

Mule Hodžića

 

II

Ugostitelj.objekat „Mambo“

7,50

Javna površina (trotoar) ispred objekta;

Ostavljen prostor za komunikaciju pješaka širine 1m

 

 

24.

 

Mule Hodžića

 

II

Fast food „Signore“

12,00

Javna površina (trotoar) ispred objekta;

Ostavljen prostor za komunikaciju pješaka širine 1m

 

25.

Prijeko

II

Bašta Kulturnog centra

84,00

Javna površina ispred objekta;

Ljetna bašta u pješačkoj zoni

 

26.

Klisa

III

Ugostitelj.objekat „Bistro-Vidikovac“

30,00

Javna površina preko puta objekta; Ostavljen prostor za komunikaciju pješaka širine 1m

 

(3) Nazivi bašta su promjenljivi zavisno od vlasnika, odnosno korisnika poslovnog objekta.

(4) Općinska služba nadležna za poslove urbanizma će, po zahtjevu stranke, odobriti i veću, odnosno manju kvadraturu bašte od utvrđene ovim programom, ukoliko za to postoje urbanističko-tehnički uslovi.

(5) Javna površina (trotoar) ispred objekta na kojem je postavljena ljetna bašta mora imati slobodnu površinu za komunikaciju pješaka u širini od 1m.

 

 

USLOVI

Član 3.

(1) Vlasnicima i zakupcima poslovnih prostora u gradskom području općine Visoko registrovanim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti može se po podnesenom zahtjevu odobriti privremeno zauzimanje javne površine ispred poslovnih prostora ukoliko postoje urbanističko-tehnički uslovi.

(2) Privremeno zauzimanje javne površine može se odobriti na period od najviše jedne godine.

(3)  Privremeno zauzimanje javne površine radi postavljanja ljetne bašte koja nije sastavni dio poslovnog objekta odobrava se po provedenom postupku konkursa za period od 15. aprila do 1. oktobra.

(4) Privremeno zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja bašte u vangradskom području općine Visoko može se vršiti samo ukoliko postoje urbanističko-tehnički uslovi na tim lokalitetima za postavljanje ove vrste objekata, a naknada se obračunava za III zonu.

 

 

LOKACIJE I USLOVI ZA POSTAVLJANJE TEZGI, STOLOVA, ZABAVNIH PARKOVA I SL.

Član 4.

(1) Privremeno zauzimanje javne površine može se vršiti na lokacijama i prema urbanističko-tehničkim uslovima koje odredi općinska služba nadležna za poslove urbanizma, a u svrhu postavljanja:

- pokretnih objekata na točkovima, tezgi, rashladnih uređaja, stolova za prodaju lutrije, štampe, knjiga, cvijeća, ukrasnih predmeta i slično,

- zabavnih parkova, cirkuskih šatri i drugih zabavnih sadržaja i

- stolova, tezgi i sl. u svrhu prodaje ukrasnih predmeta, cvijeća, čestitki, suvenira i slično, u dane državnih i drugih praznika kada je to uobičajeno, najduže do 10 dana i najviše do 5 m2.

(2) Sezonsko zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja tezgi za prodaju jagodičastog voća dozvoljava se u periodu maj-juli tekuće godine, na lokacijama u ul.Šehida Resula (pet lokacija preko puta Apoteke Sarajevo) i u Naselju Luke (pet lokacija kod poslovnog objekta Kašmir).

(3) Dodjela javne površine iz prethodnog stava će se vršiti po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva kod općinske službe nadležne za poslove urbanizma.

(4) Za postavljanje zabavnog parka određuje se lokacija na platou ispred KSC „Mladost“ (osim za vrijeme Manifestacije „Visočko ljeto“), a dodjela će se vršiti po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva kod općinske službe nadležne za poslove urbanizma.

(5) Za zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja stolova, tezgi i sl. radi prodaje ukrasnih predmeta, cvijeća, čestitki, suvenira i slično, u dane državnih i drugih praznika određuju se lokacije u ul.Čaršijska, ul.A.Izetbegovića i ul.Branilaca, a dodjela će se vršiti po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva kod općinske službe nadležne za poslove urbanizma.

(6) Općinska služba nadležna za poslove urbanizma će, po zahtjevu stranke, odobriti privremeno zauzimanje javne površine i na drugim lokacijama, ukoliko postoje urbanističko-tehnički uslovi.

        

BAŠTE NA PRIVATNOM ZEMLJIŠTU

 Član 5.

(1) Za postavljanje bašte na privatnom zemljištu općinska služba nadležna za poslove urbanizma izdat će odobrenje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona uz obavezu plaćanja naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta, utvrđene članom 6. stav 4. ovog programa, uz saglasnost vlasnika zemljišta.

(2) Za postavljanje bašte na vlastitom zemljištu ispred ugostiteljskog objekta, ukoliko projektom poslovnog objekta nije predviđena bašta, vlasnik istog dužan je platiti naknadu za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta u svrhu postavljanja stolova za baštu, a u skladu sa članom 6. stav 5. ovog programa.

 

VISINA NAKNADE

Član 6.

(1) Visina naknade za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja bašte, zavisno od zone u kojoj se ista nalazi, iznosi:

- I zona: 10,00 KM po m2 mjesečno,

- II zona: 5,00 KM po m2 mjesečno,

- III zona: 3,00 KM po m2 mjesečno.

(2) Kod dodjele ljetne bašte putem konkursa, početna cijena je 5,50 KM po m2 mjesečno.

(3) Visina naknade za baštu koja se postavlja ispred poslovnog objekta koji je dodijeljen putem konkursa iznosi 2,75 KM po m2 mjesečno.

(4) Visina naknade za baštu na tuđem privatnom zemljištu iznosi 2,00 KM po m2 mjesečno.

(5) Visina naknade za baštu na vlastitom privatnom zemljištu iznosi 2,00 KM po m2 mjesečno.

(6) Visina naknade za postavljanje pokretnih objekata na točkovima, tezgi, rashladnih uređaja, stolova za prodaju lutrije, štampe, knjiga, cvijeća, jagodičastog voća, ukrasnih predmeta i slično iznosi 50,00 KM mjesečno.

(7) Visina naknade za postavljanje zabavnih parkova, cirkuskih šatri i drugih zabavnih sadržaja iznosi 1 KM po m2 mjesečno (osim za vrijeme Manifestacije „Visočko ljeto“).         

(8) Visina naknade za postavljanje stolova, tezgi i sl. u svrhu prodaje ukrasnih predmeta, cvijeća, čestitki, suvenira i slično, u dane državnih i drugih praznika kada je to uobičajeno, najduže do 10 dana i najviše do 5 m2  utvrđuje se u paušalnom iznosu od 20,00 KM po jednom prostoru.

 

Član 7.

(1) Svi korisnici javne površine dužni su podnijeti zahtjev kod općinske službe nadležne za poslove urbanizma i platiti naknadu utvrđenu ovim programom.

(2) Korisnici javne površine dužni su izmiriti svoje obaveze po osnovu zauzimanja javne površine iz ranijeg perioda, što je uslov za dobivanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine.

(3) Uz zahtjev za privremeno zauzimanje javne površine, podnosilac zahtjeva dužan je priložiti:

- odobrenje za rad nadležnog organa i

- dokaz o izmirenju obaveza koje proističu iz ranijeg zauzimanja javnih površina.

(4) Ako se radi o privremenom zauzimanju javne površine radi postavljanja stolova, pokretnih objekata na točkovima, tezgi i sl. u svrhu prodaje ukrasnih predmeta, cvijeća, čestitki, suvenira i slično, podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dužan priložiti dokaz o izmirenju obaveza iz prethodnog perioda, uz obavezu da po dobivanju odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine, pribavi odobrenje za rad od općinske službe nadležne za poslove privrede.

(5) Ako se radi o privremenom zauzimanju javne površine radi postavljanja stolova, pokretnih objekata na točkovima, tezgi i sl. u svrhu prodaje gotovih jela (palačinci, kokice, kuhani kukuruz i sl.), pored uslova iz stava (4) ovog člana podnosilac zahtjeva je dužan u postupku izdavanja odobrenja pribaviti sanitarnu legitimaciju izdatu od nadležne zdravstvene ustanove i sanitarnu saglasnost izdatu od nadležnog sanitarnog inspektora.

(6) Ako se radi o sezonskom zauzimanju javne površine u svrhu postavljanja tezgi za prodaju jagodičastog voća, podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dužan priložiti dokaz o izmirenju obaveza iz prethodnog perioda i potvrdu nadležne općinske službe o upisu u registar poljoprivrednih proizvođača.

(7) Privremeno zauzimanje javne površine u humanitarne svrhe daje se besplatno, uz predočavanje potrebne dokumentacije.

 

Član 8.

(1) Odobreno privremeno zauzimanje javne površine ne odnosi se na period u kojem se održava Manifestacija “Visočko ljeto”.

(2) Zahtjevi za privremeno zauzimanje javne površine u vrijeme održavanja Manifestacije “Visočko ljeto” podnose se organizatoru ove manifestacije koji određuje visinu naknade za zauzimanje javne površine u tom periodu.

 

Član 9.

(1) Ovaj program stupa na snagu danom davanja saglasnosti Općinskog vijeća Visoko i objavit će se u „Službenom glasniku općine Visoko“.

 

 

                                                                              

Broj:03/1-23-248/18                                                           POMOĆNICA NAČELNICE

Datum: 15.5.2018.godine                                                        Nidžara Hadžiomerović